Опалення та теплогенеруючі установки (Комплексний курсовий проект)

Код модуля: 
ТГВ_6036_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 108 год., 3 кредити.
Лектори: 
к. т. н., доцент Латик В. С., к. т. н., доцент Юркевич. Ю. С.
Результати навчання: 
Набуття студентами знань та навичок отриманих під час проектування систем опалення житлових та громадських будинків. Формування необхідних знань та навиків з проектування і основних режимів експлуатації теплогенеруючих установок малої та середньої потужності.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Вища математика,
 • Фізика,
 • Хімія,
 • Технічна термодинаміка,
 • Тепломасообмін,
 • Будівельна теплофізика,
 • Теплопостачання,
 • Опалення,
 • Гаряче водопостачання.
Зміст навчального модуля: 

Опалення: призначення будинку, характеристика будівельної частини, основні кліматологічні дані місця будівництва, розрахункові параметри внутрішнього повітря, підрахунок тепловтрат будинку, гідравлічний розрахунок трубопроводів системи опалення, розрахунок поверхні нагрівальних приладів, розрахунок та підбір обладнання вузла управління, плани типового поверху, підвалу і горища з нанесенням трубопроводів та обладнання, схема трубопроводів системи опалення, розріз вузла управління.
Теплогенеруючі установки: Розрахунково-пояснювальна записка. Кліматичні дані міста будівництва. Розрахунок процесу горіння твердого, рідкого та газоподібного палива. Визначення теплової потужності теплогенеруючої установки, вибір типу і кількості котлоагрегатів. Розрахунок теплової схеми котельні. Аеродинамічний розрахунок газоповітряного тракту котельні . Підбір допоміжного обладнання: насосів; тягодуттєвих присроїв; установки водопідготовки.
Графічна частина. План котельні з нанесенням основного обладнання, насосів, тягодуттєвих присроїв; установки водопідготовки та трубопроводів (М1:100). Характерний розріз котельні (М1:100).
Принципова теплова схема котельні. Специфікація основного обладнання котельні. Вузли і агрегати.

Рекомендована література: 
 1. Богословский В. Н., Сканави А. Н. Отопление.- М.: — Стройиздат,1991. — 735 с.
 2. Пирков В. В. Особливості проектування систем водяного опалення. — К.:ІІ. ДП «Такі справи», 2003. — 176 с.
 3. Пырков В. В. Гидравлическое регулирование систем отопления и охлаждения.
 4. Внутренние санитарно-технические устройства. Ч.1.Отопление /В. Н. Богословский, Б. А. Крупнов, А. Н. Сканави и др. — М.:Стройиздат, 1990. — 344 с.
 5. Справочник по теплоснабжению и вентиляциии. Кн..1. Отопление и теплоснабжение/ Р. В. Щекин, С. М. Кореневский, Г. Е. Бем и др.. — Киев: Будівельник, 1976. — 416 с.
 6. Щербатюк. Б.І. Енергоощадні системи опалення будинків. Посібник. В-во Львівська політехніка, Л., 2002.
 7. Теплогенеруючі установки. СНиП Ш-35-76. Котельні установки. — М.: Стройиздат, 1977.
 8. СНиП 2.01.01-82. Строительная климатология и геофизика. — М.: Стройиздат, 1983.
 9. Лебедев В. И., Пермяков Б. А., Хаванов П. А. Расчет и проектирование теплогенерирующих установок систем теплоснабжения. — М.: Стройиздат, 1992.
 10. Роддатис К. Ф., Полторецкий А. И. Справочник по котельным установкам малой производительности. — М.: Энергоатомиздат, 1989.
 11. Аэродинамический расчет котельных установок (нормативный метод). — Л.: Энергия, 1977.
 12. Манюк В. М., Каплинский Я. И. Справочник по наладке и эксплуатации водяных тепловых сетей. — М.: Стройиздат, 1982.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, консультації
Методи і критерії оцінювання: 
 • Максимальна сумарна оцінка — 100 балів, поточний контроль проводиться постійно, перед кожним з модулів проводиться опроцентування обсягу виконаної роботи.
 • Поточний контроль — 30 балів, контрольний захід — 70 балів.
Мова навчання: 
українська