Опалення (Курсова робота)

Код модуля: 
ТГВ_6016_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 72 год. (2 кредити), зокрема: аудиторні заняття — 2 год. (лекції — 2 год.), самостійна робота — 70 год.
Лектори: 
к. т. н., доцент Латик В. С.
Результати навчання: 
Набуття студентами знань та навичок отриманих під час проектування систем опалення житлових та громадських будинків.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Вища математика,
 • Фізика,
 • Хімія,
 • Технічна термодинаміка,
 • Тепломасообмін,
 • Будівельна теплофізика.
Зміст навчального модуля: 
Призначення будинку, характеристика будівельної частини, основні кліматологічні дані місця будівництва, розрахункові параметри внутрішнього повітря, підрахунок тепловтрат будинку, гідравлічний розрахунок трубопроводів системи опалення, розрахунок поверхні нагрівальних приладів, розрахунок та підбір обладнання вузла управління, плани типового поверху, підвалу і горища з нанесенням трубопроводів та обладнання, схема трубопроводів системи опалення, розріз вузла управління.
Рекомендована література: 
 1. Богословский В. Н., Сканави А. Н. Отопление. — М.: — Стройиздат, 1991. — 735 с.
 2. Пирков В. В. Особливості проектування систем водяного опалення. — К.: ІІ. ДП «Такі справи», 2003. — 176 с.
 3. Пырков В. В. Гидравлическое регулирование систем отопления и охлаждения.
 4. Внутренние санитарно-технические устройства. Ч.1.Отопление / В. Н. Богословский, Б. А. Крупнов, А. Н. Сканави и др.. — М.:Стройиздат, 1990. — 344с.
 5. Справочник по теплоснабжению и вентиляциии. Кн. 1. Отопление и теплоснабжение/ Р. В. Щекин, С. М. Кореневский, Г. Е. Бем и др.. — Киев: Будівельник, 1976. — 416 с.
 6. Щербатюк. Б.І. Енергоощадні системи опалення будинків. Посібник. В-во НУ «Львівська політехніка», Л., 2002.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Модульна система, яка включає поточний контроль, та два контрольні заходи ( у 8-му та 16-му тижнях семестру).
 • Семестровий контроль проводиться у формі письмового екзамену.
 • Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
 • Поточний контроль — 25 балів, контрольні заходи — 75 балів.
Мова навчання: 
українська