Опалення

Код модуля: 
ТГВ_6006_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 108 год. (3 кредити), зокрема: аудиторні заняття — 32 год. (лекції — 16 год.; практичні заняття — 16 год.); самостійна робота — 76 год.
Лектори: 
к. т. н.., доцент Латик В. С.
Результати навчання: 
Набуття студентами глибоких знань та навичок при влаштуванні та експлуатації систем обігрівання в будівлях різного призначення. Важливою метою є також спрямування зусиль майбутніх бакалаврів на реалізацію задач по модернізації існуючих систем при реконструкції будівель і споруд, розробці заходів по економії паливно-енергетичних ресурсів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Вища математика,
 • Фізика,
 • Хімія,
 • Технічна термодинаміка,
 • Тепло масообмін,
 • Будівельна теплофізика.
Зміст навчального модуля: 
Короткий історичний огляд розвитку опалювальної техніки. Підрахунок основних і додаткових тепловтрат будинку. Визначення тепловтрат будинку за укрупненими показниками. Загальна характеристика систем опалення. Характеристика теплоносіїв, що використовуються в системах опалення. Різновидності систем опалення. Схеми центральних систем водяного опалення (СВО). Способи приєднання СВО та нагрівальних приладів сходових кліток до теплових мереж. Гравітаційний циркуляційний тиск в СВО. Розрахунковий циркуляційний тиск в гравітаційних і з механічним побудженням СВО. Гідравлічний розрахунок трубопроводів СВО. Види і конструкція нагрівальних приладів. Розрахунок поверхні нагрівальних приладів. Приєднання СВО до теплових мереж через елеватор та з використанням циркуляційно-підмішувальних помп. Конструкція і розрахунок елеватора. Визначення характеристик і добір циркуляційних помп. Класифікація опалювальних печей. Конструктивні особливості та розрахунок паливників теплоємких печей. Конструювання та розрахунок газоходів теплоємких печей. Димові труби для опалювальних печей. Особливості проектування пічного опалення. Класифікація електричного опалення. Класифікація та технічна характеристика електричних нагрівальних приладів. Розрахунок електричного опалення. Електричне акумуляційне опалення. Комбіновані системи опалення. Газове опалення. Види та класифікація газового опалення. Газові пальники. Розрахунок газового опалення.
Рекомендована література: 
 1. Богословский В. Н., Сканави А. Н. Отопление. — М.: — Стройиздат,1991. — 735 с.
 2. Пирков В. В. Особливості проектування систем водяного опалення. — К.:ІІ. ДП «Такі справи», 2003. — 176 с.
 3. Пырков В. В. Гидравлическое регулирование систем отопления и охлаждения.
 4. Внутренние санитарно-технические устройства. Ч.1.Отопление / В. Н. Богословский, Б. А. Крупнов, А. Н. Сканави и др.. — М.:Стройиздат, 1990. — 344 с.
 5. Справочник по теплоснабжению и вентиляциии. Кн..1. Отопление и теплоснабжение/ Р. В. Щекин, С. М. Кореневский, Г. Е. Бем и др.. — Киев: Будівельник, 1976. — 416 с.
 6. Щербатюк. Б.І. Енергоощадні системи опалення будинків. Посібник. В-во НУ «Львівська політехніка», Л., 2002.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Модульна система, яка включає поточний контроль, та два контрольні заходи ( у 8-му та 16-му тижнях семестру).
 • Семестровий контроль проводиться у формі письмового екзамену.
 • Максимальна сумарна оцінка — 100 балів,
 • поточний контроль — 25 балів, контрольні заходи — 75 балів.
Мова навчання: 
українська