Онтологічний інжиніринг

Код модуля: 
ІСМ_8051_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 150 (кредитів ЄКТС — 5); аудиторні години — 80 (лекції — 48, лабор. занят. — 32)
Лектори: 
к.т.н, доцент Басюк Тарас Михайлович
Результати навчання: 
знати:
 • поняття баз знань та онтології;
 • основи дескриптивної логіки;
 • основи роботи в програмі Protege;
 • синтаксис та правила мови OWL;
 • синтаксис та структура WSDL;
 • технології моделювання та управління складними процесами.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Переквізит:
 • Технології створення програмних продуктів,
 • Програмні засоби штучного інтелекту
Кореквізити:
 • Мови опису онтологій
Зміст навчального модуля: 
 • введення в онтологічний інжиніринг
 • застосування онтології
 • варіанти визначення й використання онтології
 • онтологічний інжиніринг: процеси, продукти й стандарти.
 • універсальний стандарт опису інформаційних ресурсів (RDF)
 • процес побудови онтології
 • схема онтології Semweb Бернса-Лі
 • оформлення проектно-конструкторських робіт онтологій
Рекомендована література: 
 1. Верников Г. Стандарт онтологического исследования IDEF5 / Г.Верников — М.: Корпоративный менеджмент, 2010. — 256 с.
 2. Гаврилова Т. А. Базы знаний интеллектуальных систем / Т. А. Гаврилова, В. Ф. Хорошевский — СПб.: Питер, 2009. — 384 с.
 3. Гаврилова Т. А. Онтологический инжиниринг /Т.А. Гаврилова. — СПб.: Едиториал, 2007. — 256 с.
 4. Кафтанников И.Л. Перспективы использования web-онтологий в учебном процессе / И.Л. Кафтанников, С.Е. Коровин// Educational Technology and Society — 2013. — № 6(3). — Р. 134-138
 5. О’Лири Д. Управление корпоративными знаниями /Д. О’Лири // Открытые системы. — М.: Препрес. 2011.— № 4(2011). — С.72-79.
 6. Онтология становится ключевой функцией проекта в области электронного бизнеса — [Електронний ресурс] — Режим доступу: www.osp.ru/cw/2010/22/018_1.htm — 21.01.2013y. — Назва з титулу екрану
 7. Осипов Г.С. Приобретение знаний интеллектуальными системами. Основы теории и технологии / Г.С. Осипов — М.: Наука, 2009. — 312 с.
 8. Смирнов А.В. Управление онтологиями /А.В. Смирнов, М.П. Пашкин, Н.Г. Шилов — СПб.: Институт информатики и автоматизации РАН, 2013. — 340 с.
 9. Чанышев О.Г. От информационного пространства к пространству знаний. Онтологии в Интернет/ О.Г. Чанышев — М.: BHV, 2007. — 124 c.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (40%): контрольна робота, письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
 • Підсумковий контроль (60%, екзаменаційний контроль): тестування (40%), усна компонента (20%)
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Інженерія даних та знань