Онови реставрації частина 1

Код модуля: 
РРАК_6036_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 (кредитів ЄКТС — 3) аудиторні години — 48 (лекції — 32 лаб. роб. — 16
Лектори: 
доц. Присяжний Кость Васильович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • знати історію розвитку методичних засад реставрації пам’яток архітектури і творів мистецтва.
 • Знати сучасні принципи, методи і методики реставраційних робіт на об’єктах історичного пам’яткового середовища.
 • Вміти правильно ідентифікувати завдання реставраційно-консерваційних робіт на пам’ятках.
 • Вміти виконувати науково обгрунтований підбір методів консерваційно-реставраційних робіт.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Історія мистецтва та архітектури,
 • Культурологія,
 • Петрографія спец пластика,
Зміст навчального модуля: 
Поняття культурної спадщини. Основні терміни і поняття. Закон про охорону культурної спадщини. Характеристика об’єктів реставраційно-консерваційних робіт (архітектурні, мистецтва, ландшафтні та ін.) та суть методичного підходу з їх збереження, відновлення та відтворення. Нарис історії реставраційних і памяткоохороннних поглядів Визначення реставрації і консервації твору мистецтва. Стадії реставраційно-консерваційних робіт та їх методичне забезпечення. Поняття стилю для твору мистецтва. Стилістичний аналіз пам’ятки-твору мистецтва
Рекомендована література: 
 1. Авдусин Д.А. Полевая археология СССР. — М., 1980.
 2. Брей У., Трамп Д. Археологический словар. —М., 1990.
 3. Винокур І.С., Телєгін Д.Я. Археологія України: Навчальний посібник. — К., 1994.
 4. Давня історія України (в трьох томах). — Т. 1. — Первісне суспільство. — К., 1997.
 5. Давня історія України. — Т. 2. — Скіфо-антична доба. — К., 1998.
 6. Давня історія України. — Т. 3. — Слов’яно-руська доба. — К., 2000.
 7. Пастернак Я. Археологія України. — Торонто, 1961.
 8. Словник-довідник з археології / Під ред. Н.О. Гаврилюк. — К., 1996.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%): самостійна робота
 • Підсумковий контроль (80 %, диференційований залік): графічна робота 30%, усне опитування 50%
Мова навчання: 
українська