Оновлення виробництва будівельних конструкцій, виробів та матеріалів

Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 180 годин, лекції — 32 год., практичні 16 год., КП — 90 год. 6 кредитів ECTS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Ілів В. В.
Результати навчання: 
Засвоїти основи сучасної технології виготовлення бетонів і розчинів, основні вимоги до сировинних матеріалів та способи їх підготовки чи перероблення, основні властивості приготовлених сумішей і затверділих бетонів та розчинів, основні способи виробництва, їх переваги чи недоліки, основне технологічне обладнання та принцип їх роботи, основні технологічні розрахунки при проектуванні складу бетонів і розчинів, потребу в технологічному обладнанні і його підбір для технологічних ліній виробництва, основні принципи організації роботи підприємств з виробництва бетонів та розчинів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Будівельне матеріалознавство,
 • Заповнювачі для бетонів і розчинів,
 • Фізична хімія і хімія силікатів,
 • В’яжучі речовини,
 • Процеси і апарати у виробництві будівельних конструкцій, виробів і матеріалів,
 • Механічне обладнання підприємств будівельної індустрії.
Зміст навчального модуля: 
Термінологія оновлення. Види оновлень. Етапи оновлювальної діяльності. Використання оновлювальних можливостей. Оновлювальна діяльність в Україні. Причини виробничої і оновлювальної діяльності. Види прибутків підприємства. Конкуренція і монополія. Використання досягнень науково-технічного прогресу. Наука — безпосередня виробнича сила. Рушійні сили оновлювальної діяльності. Відношення між виробництвом і суспільними потребами. Визначення і суть маркетингового дослідження. Мета досліджень ринку. Використання маркетингових досліджень. Значення досліджень ринку при визначенні цілей. Значення досліджень ринку при вирішенні проблем. Сприяння досліджень ринку розвитку виробництва. Характеристика змін суспіьних потреб і виробництва. Впровадження виробів, матеріалів і конструкцій в споживчу сферу. Ріст виробництва з погляду життєвого циклу продукції. Період зрілості виробництва. Насичення виробничою продукцією. Скорочення виробництва. Життєвий цикл і номенклатура виробів і матеріалів. Характеристика стабільного і оновлювального виробництва. Залежність виробництва від періоду функціонування. Модель і структура оновлювального процесу. Перешкоди на шляху оновлення. Сприяння на шляху оновлення. Значимість перешкод і сприяння на шляху оновлення. Мета оновлення виробництва новими виробами. Систематизація поступаючих ідей. Відбір виявлених ідей при формуванні нового виробу. Аналіз економічної ефективності нового виробу, розробка плану по маркетингу. Створення нового виробу. Тестування на ринку. Прийняття рішення про впровадження нового виробу. Горизонтальна система управління оновленням. Вертикальна система управління оновленням. Наскрізна система управління оновленням. Спеціалізовані підрозділи оновлення. Центральні служби оновлення. Цільові проектні групи по оновленню. Конкуренція і конкуренти. Свобода і конкуренція. Конкуренція продукції — конкуренція підприємств. Предмет конкуренції. Об’єкт конкуренції — споживач, покупець. Виявлення конкурентів. Знаряддя конкуренції — ціна, якість. Ефективність оновлювальних ідей. Джерела інформації для розробки нових виробів, конструкцій і матеріалів. Фактори успіху оновлювальної діяльності. Бізнес-план оновлювальної діяльності. Становище виробничої діяльності підприємств будівельної індустрії. Наукове забезпечення оновлення. Високопрофесійне управління оновлювальною діяльністю. Стан державного фінансування. Іноземні інвестиції. Рекламна діяльність оновлень. Відношення до інформації. Нововведення і оновлення. Можливості інформаційних технологій. Проблеми інформаційних технологій. Різні види інформації. Ефективність використання інформаційних технологій. Роль колективу і особистості в оновлювальній діяльності. Етика діяльності. Методи пошуку нових технічних рішень. Мозковий штурм. Алгоритм вирішення винахідницьких задач. Узагальнений евристичний алгоритм. Функціонально-вартістний аналіз. Десять заповідей творчої особистості.
Рекомендована література: 
 1. Русанова Н. Г. та інш. Технологія бетонних і залізобетонних конструкцій. К. : Вища школа 1994. — 334 с.
 2. Бажан М. Економічна теорія технологічних змін. — К. Заповіт 1996 — 240 с.
 3. Комаринський Я., Яремчук І. Фінансово-інвестиційний аналіз — К. : «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бакана, 1996.
 4. Мединський В. Г., Шаршукова Л. Г. Иновационное предпринимательство- М. Инфра — 1997 — 240 с.
 5. Валдайцев С. Г. Оценка бизнеса и иноваций. М.: «Фимень», 1997 — 336 с.
 6. Пол Гейк, Пітер Джексон Вчись аналізувати ринок — Львів «Сейбр-світло», 1995 − 270 с.210.
 7. Волков Л. А. Наладка оборудования для производства железобетонных изделий — М,: Высш. шк., 1989 — 264 с.
 8. Зеленин В. И. Реконструкция ДСК — М.: Строиздат, 1981 — 144 с.
 9. Баженов Ю. М.,Комар А. Г. Технология бетонных и железо-бетонных изделий. — М., Строиздат, 1984.
 10. Хитров В. Г. Технология железобетонных изделий. — М., Высшая школа, 1965.
 11. Гончарова Н. П., Перерва П. Г. и др. Маркетинг инновационного процесса: Учебное пособие — К.: 1998 — 267 с.
 12. Горяйнов А. Г. и пр. Технология минеральных теплоизоляционных материалов и легких бетонов. М., Стройиздат, 1976.
 13. Неназашвили И. Х. Строительные материалы, изделия и конструкции. М., Высша школа, 1990.
 14. Буров Ю. С. Технология строительных материалов и изделий. М., Высша школа, 1972.
 15. Фатхутдинов Р. А. Инновационный менеджмент: Учебник для вузов. — М.: ЗАО «Бизнес-школа» Интел-Синтез, 1998. 600 с.
 16. Инновационный менеджмент: Справ. Пособие/ под ред. П. Н. Завлина, А. К. Казанцева, Л. Э. Миндели-М., ЦИСН, 1998. — 568 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль та екзамен — 100 балів.
 • Поточний контроль: практичні і РГР — 40 балів.
 • Підсумкові контролі: екзамен — 60 балів.
Мова навчання: 
українська