Охорона праці в галузі

Код модуля: 
ОП_8000_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 30 (кредитів ЄКТС — 1); аудиторні години — 16 (лекції — 8, практичні — 8)
Лектори: 
к.х.н., доц. каф. ОП Катренко Любов Антонівна
Результати навчання: 
знати:
 • мету, структурну схему побудови та показники ефективності СУОПГ;
 • класи робіт за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу в галузі;
 • заходи та засоби поліпшення стану виробничого середовища;
 • засоби та заходи підвищення електробезпеки в галузі;
 • засоби та заходи системи попередження пожеж на галузевих об’єктах.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: Основи охорони праці;
 • кореквізит: Цивільний захист.
Зміст навчального модуля: 
 • Система управління охороною праці в галузі.
 • Причини виникнення захворювань при роботі з комп’ютерною технікою.
 • Раціональні заходи і засоби поліпшення стану виробничого середовища для галузі.
 • Електробезпека в галузі.
 • Фактори пожежної небезпеки комп’ютерної техніки.
Рекомендована література: 
 1. Катренко Л.А., Катренко А.В. Охорона праці в галузі комп’ютингу. — Львів: Магнолія — 2006, 2011.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%): письмові звіти з практичних робіт, усне опитування
 • Підсумковий контроль (80%, екзамен): білети з теоретичними запитаннями та задачами
Мова навчання: 
українська