Охорона праці в галузі

Код модуля: 
ОП
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 30 год. (кредитів ЄКТС — 1); аудиторні години — 16 (лекції — 8 год., практичні — 8 год.)
Лектори: 
 • кандидат хімічних наук, ст. викладач Скачко В.П.,
 • практичні заняття проводить кандидат хімічних наук, асистент Скорохода Т.В., кафедра охорони праці
Результати навчання: 
 • знати: Мету, структурну схему побудови та показники ефективності СУОПГ; класи робіт за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу в галузі; заходи та засоби поліпшення стану виробничого середовища; засоби та заходи підвищення електробезпеки в галузі; засоби та заходи системи попередження пожеж на галузевих об’єктах
 • уміти: Оцінити динаміку ефективності функціонування СУОПГ; визначити клас умов праці за показниками шкідливості та окремими факторами виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу; визначити першочергові заходи та засоби поліпшення стану виробничого середовища для умов праці; розробити технічні рішення щодо поліпшення стану виробничого середовища для умов галузі; розробити пропозиції щодо зниження напруженості праці у галузі; розробити технічні рішення щодо підвищення електробезпеки в галузі; визначити категорію і клас вибухо-пожежної небезпеки щодо галузевих об’єктів; визначити фактори пожежної небезпеки галузевих об’єктів; визначити тип і кількість первинних засобів гасіння пожежі.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • основи охорони праці,
 • безпека життєдіяльності,
 • основи електротехніки
кореквізит: цивільний захист.
Зміст навчального модуля: 
Зміст, мета та завдання курсу охорона праці в галузі. Система управління охороною праці в галузі, як складова системи управління охороною праці в державі. Система управління охороною праці на підприємстві (СУОПП), її складові, функціонування. Міжнародна та національна нормативно-правові бази щодо охорони праці у галузі. Аналіз умов праці в галузі за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу. Визначення гігієнічного класу робіт за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу. Характерна загальна захворюваність працівників та причини виникнення захворювань при роботі з комп’ютерною технікою. Розслідування та облік нещасних випадків та хронічних професійних захворювань. Статистика захворюваності та її соціально-економічні наслідки. Аналіз і обґрунтування раціональних заходів і засобів поліпшення стану виробничого середовища для галузі за факторами: мікроклімат виробничого середовища; склад повітря робочої зони; шум від електромеханічних пристроїв; виробничі вібрації; електромагнітні випромінювання; природне і штучне освітлення робочого місця. Розрахункове обґрунтування параметрів засобів захисту та поліпшення стану виробничого середовища — систем освітлення, кондиціювання повітря, вентиляційних систем різного призначення (за вилученням шкідливих речовин, надлишкового тепла, вологості і кратності обміну повітря), засобів захисту від шуму, вібрацій, електромагнітних випромінювань. Аналіз і обґрунтування ергономічних вимог до монітору комп’ютера користувачів комп’ютерної техніки. Аналіз і обґрунтування раціональних заходів та засобів щодо удосконалення трудового процесу з метою зниження його важкості та напруженості для галузі: вимоги до режимів праці та відпочинку при роботі з комп’ютерною технікою, гігієнічні вимоги до організації і обладнання робочих місць. Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження людини електричним струмом. Однофазне, двохфазне ввімкнення людини в електричну мережу. Крокова напруга. Захист від дотику до частин електричного обладнання, що проводить струм. Захисне заземлення, занулення та захисне вимкнення. Заходи та засоби підвищення електробезпеки комп’ютерного обладнання. Фактори пожежної небезпеки. Причини пожеж — реальні та вірогідні. Категорії приміщень за вибухопожежною та пожежною небезпекою. Заходи та засоби системи попередження пожежі, їх обґрунтування та вибір для приміщень з комп’ютерною технікою. Блискавкозахист. Організація служби пожежної безпеки на підприємствах, її функції. Навчання працівників з питань пожежної безпеки. Дії працівників на випадок виникнення пожежі.
Рекомендована література: 
 1. Кодекс законів про працю України.
 2. Законодавство України про охорону праці: Збірник нормативних документів. В 3-х т. — Київ, 2006.
 3. Пістун І.П., Кіт Ю.В., Катренко Л.А.: Охорона праці, — Суми: Університетська к-га; 2007. — 501 с.
 4. Гогіташвілі Г.Г. Система управління охороною праці: Навчальний посібник. — Львів: Афіша, 2002.
 5. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкості та напруженості виробничого процесу. «Охорона праці праці», 36/98
 6. Державні санітарні правила норми роботи з візуальними дисплейними термінаналами електронно-обчислювальних машин ДСанПІН 3.3.2.007-98
 7. НПАОП 0.00-1.31-99. Правила охорони праці при експлуатації електронно-обчислювальних машин
 8. Безопасность производственных процессов: Справочник (Под общей редакцией С.В.Белова). — М.: Машиностроение,1985. — 448 с.
 9. Правила устройства электроустановок. -М.: Энергоатомиздат, 1986.
 10. Правила технической експлуатации электроустановок потребителей. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. — М.: Энергоатомиздат, 1988.
 11. Рожков А.П. Пожежна безпека: Навч. посібник для студентів вищих закладів освіти України.— К.: Пожінформтехніка, 1999. — 256 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (20 %): розв’язування задач, усне опитування.
 • підсумковий контроль (80%, екзамен): семестровий контроль.
Мова навчання: 
українська