Охорона праці в галузі

Код модуля: 
ОП
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 30 ( кредитів ЄКТС — 1); аудиторні години — 16 (лекції — 8, практичні. — 8)
Лектори: 
доцент, к.т.н. Кіт Юрій Володимирович
Результати навчання: 
 • знати небезпечні та шкідливі виробничі фактори об’єктів енергетики, систему управління охороною праці в енергетичній галузі, нормативно-технічну документацію в галузі теплоенергетики, захисні засоби, що використовуються при різних видах робіт з підвищеною небезпекою, вимоги пожежної безпеки (класифікацію зон з вибухо- і пожежонебезпеки, вибір електрообладнання для вибухопожежонебезпечних зон;
 • вміти дати оцінку виробничим небезпекам, розрахувати освітлення, вентиляцію виробничих приміщень, розраховувати захисне заземлення, занулення, оцінити вибухонебезпечність промислового об’єкту, розроблювати заходи захисту від потенційних небезпек.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • Основи охорони праці;
 • Основи екології
кореквізити:
 • Експлуатація об’єктів теплових електричних станцій
Зміст навчального модуля: 
Аналіз умов праці на теплових електростанціях. Метеоумови в теплових цехах, шум, вібрація. Міри захисту. Запиленість, загазованість, очистка викидів в атмосферу. Апарати та посудини, які працюють під тиском. Техніка безпеки при експлуатації паливного господарства (вугілля, газ, мазут). Міри безпеки при експлуатації промислових котлів, трубопроводів. Техніка безпеки при експлуатації турбоагрегатів. Електромагнітні випромінювання. Міри захисту. Заходи захисту при роботі на АЕС. Дози опромінювання. Нормування. Електробезпека. Захист від неструмоведучих частин електричного обладнання. Захист від струмоведучих частин. Пожежна профілактика. Категорії пожежо- і вибухонебезпечності приміщень ел. станцій, вибір електричного обладнання в приміщеннях. Блискавкозахист будівель і споруд, зони захисту.
Рекомендована література: 
 1. Кодекс законів про працю України.
 2. Законодавство України про охорону праці: Збірник нормативних документів. В 4-х т. — Київ, 1995.
 3. НПАОП 40.1.-1.02.-01 Правила безпечної експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій і теплових мереж. — Харків: Форт, 2001.
 4. Технічна експлуатація електричних станцій і мереж. Правила. — Львів, 2002.
 5. Правила технічної експлуатації електричних станцій і мереж (тепломеханічна частина): Навчальний посібник в 2-х т. / За редакцією докт. техн. наук И.С. Мисака. — К.: ОЕП «ГРІФРЕ», 208.
 6. Бескреспенов Н.В. Охрана труда на атомных станциях. — М., 1989.
 7. Воронина A.A., Шибенко И.О., «Техника безопасности при монтаже и эксплуатации теплоенергетических установок», — М.: Высшая школа, 1988.
 8. Купчик М.П., та ін. Основи охорони праці. — K.: Основа, 2000. — 416 с.
 9. Жидецький В.Ц., Джигирей В. С., Мельников О.В. Основи охорони праці. — Львів: Афіша, 1999. — 348 с.
 10. Охрана труда в химической промышленности. Под ред. Докт. Техн.наук Г.В.Макарова. — М.: «Химия», 1986. — 495 с.
 11. Безопасность производственных процессов: Справочник (Под общей редакцией С.В.Белова). — М.: Машиностроение, 1985. — 448 с.
 12. качук К.Н. та ін. Охорона праці в приладобудуванні. — Вища школа, 1980.
 13. Правила устройства электроустановок. — М.: Энергоатомиздат, 1986.
 14. Правила технической експлуатации электроустановок потребителей. Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей. — М.: Энергоатомиздат, 1988.
 15. Князевский Б.А. Охрана труда в електроустановках. — К.: Вища школа, 1986.
 16. Павлов С.П., Губоніна 3.1. Охорона праці в приладобудуванні. — Вища школа, 1986.
 17. Щербина Я.Я. Основи протипожежної техніки. — Вища школа, 1979.
 18. Рожков А.П. Пожежна безпека: Навчальний посібник для студентів вищих закладів освіти України. — K., Пожінформтехніка, 1999. — 256 с.
 19. Осипов В.П., Воронина A.A. «Охрана труда при эксплуатации и ремонте теплоэнергетических установок. — М., Высшая школа», 1989.
Форми та методи навчання: 
лекції, контрольна робота, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%): робота на практичних заняттях, усне опитування
 • Підсумковий контроль (80%), контрольний захід.
Мова навчання: 
українська