Охорона праці в галузі

Код модуля: 
ОП
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 60, (кредитів ЄКТС — 2), аудиторні години — 40 (лекції — 20 год., лаб. роб — 20 год.).
Лектори: 
ст. викладач Ташак М.С.
Результати навчання: 
 • знати основні закони і закономірності, поняття і визначення з охорони праці, організацію роботи з ОП на виробництві, основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії, техніки безпеки та пожежної профілактики;
 • вміти користуватись нормативною літературою з ОП, розраховувати освітлення, вентиляцію виробничих приміщень, аналітичні показники умов праці.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Основи права,
 • основи фізики та математики,
 • виконання розділу «Охорона праці» в бакалаврській кваліфікаційній роботі.
Зміст навчального модуля: 
Правові і організаційні питання охорони праці, санітарно-гігієнічні вимоги до повітря робочої зони, вентиляція та опалення виробничих приміщень, виробничий шум і вібрація, гігієнічна класифікація умов праці. Дія метеорологічних умов на організм людини. Нормування метеоумов,поняття про токсичність речовин, ГДК, дія шкідливих речовин на організм людини, поняття про радіоактивні речовини і випромінювання, освітлення виробничих приміщень, дія електричного струму на організм людини, технічні засоби безпечної експлуатації електроустановок при нормальних та аварійних режимах роботи, Організація пожежної охорони на підприємстві. Небезпечні та шкідливі фактори, пов’язані з пожежами, блискавкозахист будівель, споруд, стаціонарні і первинні засоби пожежогасіння.
Рекомендована література: 
 1. Жидецький В.Ц., Джигирей В. С., Мельников О.В. Основи охорони праці. — Львів: Афіша, 2006. — 336 с.
 2. Гогіташвілі Г.Г., Карчевскі Є.-Т., Лапін В.М. Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами. — Київ: Знання, 2007. — 367 с.
 3. Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І.П. Охорона праці. Курс лекцій. Практикум: Навчальний посібник. — Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. — 496 с.
 4. Безпека праці: ергономічні та естетичні основи/С.О.Апостолюк, В.С.Джигирей, А.С. Апостолюк та ін. — 2006.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
 • Підсумковий контроль (80%) — екзамен
Мова навчання: 
українська