Охорона праці в галузі

Код модуля: 
ОП
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
30 год., лекції — 8 год., практичні заняття — 8 год., 1 кредит ECTS.
Лектори: 
ст. викладач Ташак М.С.
Результати навчання: 
формування у майбутніх фахівців знань та умінь для забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці у конкретних галузях господарювання з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • основи охорони праці;
 • безпека життєдіяльності;
 • екологія людини;
 • нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище;
 • інженерна екологія.
Зміст навчального модуля: 
 • Охорона праці як невід’ємна складова соціальної відповідальності. Міжнародні стандарти SA 8000 «Соціальна відповідальність», ISO 26000 «Настанова по соціальній відповідальності». Основні законодавчі та нормативно-правові акти про охорону праці.
 • Структура та завдання системи управління охороною праці на підприємстві. Міжнародний стандарт OHSAS 18001:2007.
 • Особливості розслідування, обліку та аналізу нещасних випадків. Загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасних випадків та професійних захворювань.
 • Аналіз умов праці за показниками шкідливості та небезпечності чинників виробничого середовища, важкості та напруженості трудового процесу.
 • Вимоги безпеки обладнання та його розміщення, утримання робочих місць, електробезпеки. Санітарно-гігієнічні вимоги до умов праці.
 • Пожежно-технічна класифікація будівельних матеріалів та конструкцій, протипожежних перешкод, будинків та приміщень. Безпечна евакуація людей. Основні інженерно-технічні засоби захисту від пожежі.
Рекомендована література: 
 1. Батлук В.А., Кулик В.М., Яцюк Р.А. Охорона праці: навч. посібник. — Львів: — Видавництво Львівської політехніки, 2011. — 388 с.
 2. Гогіташвілі Г.Г. та ін. Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами. — К.: Знання, 2007. — 367 с.
 3. Катренко Л.А., Кіт Ю.В., Пістун І.П. Охорона праці. Курс лекцій. Практикум: Навчальний посібник. — 2-ге вид., стер. — Суми: ВТД «Університетська книга», 2007. — 496 с.
 4. Протоєрейський О.С., Запорожець О.І. Охорона праці в галузі: Навч. посіб. ‒ К.: Книжкове видавництво НАУ, 2005. ‒ 268 с.
 5. Рожков А.П. Пожежна безпека: Навч. посібник. — К.: Пожінформтехніка, 1999. — 256 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль — 20 балів; контрольний захід — 80 балів.
 • Поточний контроль: практичні заняття — 20 балів.
 • Підсумковий контроль: екзамен.
Мова навчання: 
українська