Охорона праці в галузі

Код модуля: 
ОП
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС —2) аудиторні години — 32 (лекції — 16, практичних — 16)
Лектори: 
доц., к.т.н. Комаров Веніамін Іванович
Результати навчання: 
 • Знати: дію електричного струму на людину та види електричних травм; заходи захисту в електричних установках, що розробляються під час проектування (захисне заземлення, компенсація ємнісної складової струму замикання на землю, використання малих напруг і т.ін.); організаційні і технічні заходи електробезпеки на стадії експлуатації (персонал, навчання, види робіт, оформлення робіт і т.ін.), класифікацію приміщень з електробезпеки; нормативно-технічну документацію з електробезпеки; пожежну безпеку (класифікацію зон і приміщень з вибухо- та пожежобезпеки, види вибухозахисту ел.устаткування, вибір електрообладнання для вибухо- та пожежонебезпечних зон); блискавкозахист, види блискавкозахисту, розроблення системи блискавкозахисту для енергетичних та промислових об’єктів, захист від вторинних проявів блискавки.
 • Вміти: застосовувати на практиці вимоги законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці; дати оцінку умов виробництва з електробезпеки; розробити заходи зменшення ризику ураження електричним струмом; організувати безпечну експлуатацію електроустановок; організувати навчання електротехнічного персоналу з електробезпеки; оцінити відповідність електротехнічного устаткування пожежним та вибуховим характеристикам оточуючого виробничого середовища.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: вища математика, фізика, хімія, теоретичні основи електротехніки, БЖД, основи екології
 • кореквізит: виконання розділу «Охорона праці» в магістерських кваліфікаційних роботах, дипломних проектах та роботах.
Зміст навчального модуля: 
Предмет і задачі курсу. Дія електричного струму на людину. Електричний опір тіла людини. Залежність опору від стану шкіри, напруги, частоти, сили струму та ін. Вплив сили струму на наслідок ураження людини. Захисні заходи в електроустановках. Вплив середовища на безпеку експлуатації електрообладнання. Класифікація електроприміщень. Захисне заземлення. Принцип дії. Штучне і природнє заземлення. Нормування. Конструктивне виконання заземлювальних пристроїв. Вирівнювання потенціалів. Захисне автоматичне вимкнення живлення (ЗАВЖ). Принцип дії. Межі використання. Конструктивне виконання. Вимоги до ЗАВЖ. Інші заходи електробезпеки. Безпека виконання робіт в електричних установках. Організаційні заходи безпечного виконання робіт. Навчання персоналу. Класифікація робіт. Відповідальні особи. Електроустановки у вибухо — та пожежонебезпечних зонах. Вимоги нормативних документів з пожежної безпеки електроустановок. Класифікація зон з вибухо- і пожежобезпеки. Вибухозахист електричного обладнання. Види вибухозахисту. Вибір вибухозахищеного електрообладнання для вибухо- і пожежонебезпечних зон. Блискавкозахист. Види грозозахисту. Вимоги нормативних документів щодо улаштування грозозахисту. Розрахунок грозозахисту. Конструктивне виконання грозозахисту.
Рекомендована література: 
 1. Батлук В.А.,Кулик М.П.,Яцюк Р.А.: Охорона праці: Навч.посібник-2-ге видання, — Львів: Вид-во НУ «Львівська політехніка», 2009, — 360 с.
 2. Пістун І.П., Кіт Ю.В., Катренко Л.А.: Охорона праці, — Суми: Університетська к-га; 2009р. — 501с.
 3. Маліновський А.А., Никонець Л.О., Гапанович В.Г. Теорія та практика електробезпеки, навчальний посібник для студентів базового напряму «Електротехніка», — Львів: видавництво НУ «Львівська політехніка», 2005, — 243 с.
 4. Манойлов В.Е. Основы электробезопасности. — 5-е изд., перераб. и доп. — Л.: Энергоатомиздат, 1991. — 480 с.
 5. Ткачук К.Н. та ін. Основи охорони праці. — Основи, 2006р., — 471с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль (20%): письмові звіти з практичних занять, усне опитування.
 • підсумковий контроль (80% екзамен).
Мова навчання: 
українська