Охорона праці

Код модуля: 
ОП_6009_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2) Аудиторні години — 36 (лекції −16, лаб.роботи — 16, мод.конт — 4)
Лектори: 
доцент, к.х.н. Скачко Володимир Петрович
Результати навчання: 
В результаті вивчення модуля студент повинен: Знати :
 • небезпечні і шкідливі фактори виробничого середовища і наслідки їхніх негативних дій ;
 • засоби і методи підвищення безпеки технічного обладнання і технологічних процесів ;
 • основи організації і проведення невідкладних робіт.
Вміти:
 • практично здійснювати засоби щодо підвищення безпеки технологічних засобів і технологічних процесів;
Бути ознайомлені:
 • зі змістом правових та нормативних документів щодо захисту людей від небезпек на виробництві
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
В результаті вивчення модуля студент повинен: Знати : небезпечні і шкідливі фактори виробничого середовища і наслідки їхніх негативних дій ; засоби і методи підвищення безпеки технічного обладнання і технологічних процесів ; основи організації і проведенн
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • прореквізити: Право, фізика, хімія, електротехніка, математика
 • кореквізити: безпека життєдіяльності
Зміст навчального модуля: 
Предмет і задачі курсу «Охорона праці» : Місце в системі наук. Зв’язок з другими дисциплінами. Історія розвитку науки. Досягнення вітчизняної і зарубіжної науки і практики. Правові і організаційні питання охорони праці. Система законодавчих актів з охорони праці. Державний нагляд і громадський контроль за дотриманням законодавства з охорони праці. Організація праці на підприємстві. Управління безпеки праці. Навчання з охорони праці. Організаційні основи розслідування, обліку і аналізу нещасних випадків. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії. Дія метеорологічних умов на організм людини. Нормування метеоумов. Поняття про токсичність речовин. (сам.) ГДК. Призначення і класифікація систем вентиляції (лекц.). Розрахунок систем вентиляції (практ.). Виробничий шум і вібрація, іонізуюче випромінювання. Дія на організм людини, нормування. (лекц.) Методи захисту, основні одиниці (сам.). Освітлення виробничих приміщень нормування. (лекц.) Основні одиниці вимірювання, (сам.). Розрахунок штучного та природного освітлення. (практ.) Основи техніки безпеки. Електробезпека. Дія електричного струму на організм людини. Основні фактори, які впливають на наслідок ураження електрострумом. (лекц.). Захисні заходи і засоби. Надання першої допомоги. Вимоги електробезпеки при роботі в автотранспорті (сам.). Розрахунок захисного заземлення та занулення (практ.). Пожежна профілактика . Організація пожежної охорони на підприємстві. Показники пожежної і вибухонебезпеки речовин і матеріалів. Пожежна і вибухова небезпека технологічних процесів. Категорування приміщень за пожежовибухо-небезпекою згідно ОНТП-24-86. Блискавкозахист будівель, споруд. Засоби і методи гасіння пожеж. Стаціонарні і первинні засоби пожежогасіння. Гасіння водою, парою, інертними газами, піною. Вогнегасники. Протипожежне водопостачання
Рекомендована література: 
 1. Кодекс законів про працю України.
 2. Законодавство України про охорону праці: Збірник нормативних документів. В 3-х т. Київ, 2006.
 3. Пістун І.П., Кіт Ю.В., Катренко Л.А.: Охорона праці, Курс лекцій. Практикум. Навчальний посібник. — Суми, ВТД «Університетська книга»; 2007р.-501с.
 4. Ткачук К.Н., Халімовський М.О., Зацарний В.В. і ін. Основи охорони праці /за ред. Ткачука К.Н. і Халімовського М.О. — К.: Основа, 2003 — 472
 5. Мота Я.В, Федевич О.Є. Основи охорони праці: навчальний посібник. Львів: Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005.—199 с.
 6. Жидецький В.Ц., Джигирей В. С., Мельников О.В. Основи охорони праці. Львів: Афіша, 1999. — 348 с.
 7. Охрана труда в химической промышленности. Под ред. докт. техн. наук Г.В.Макарова.- М.: «Химия», 1986 — 495с.
 8. Гогіташвілі Г.Г., Лапін В.М. : Основи охорони праці, Навч. посіб. — 4-те вид., випр. і доп. К.: Знання, 2008. −302с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20 %): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, тестовий контроль
 • Підсумковий контроль (80 %, іспит): контрольні заходи
Мова навчання: 
українська