Охорона праці

Код модуля: 
ОП_6024_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин- 60 (кредитів ЄКТС-2 ) аудиторні години-36 (лекції- 16 , лаб.роб.-16, мудулі −4)
Лектори: 
 • доцент, к. т. н. Ступницька Наталія Володимирівна
 • доцент, к. т. н. Федевич Олег Євгенійович
 • доцент, к. т. н. Скачко Володимир Петрович
Результати навчання: 
 • знати основні законодавчі акти про охорону праці; основні положення з організації охорони праці, органи державного нагляду та громадського контролю, навчання з охорони праці, порядок розслідування нещасних випадків на виробництві; санітарно-гігієнічні умови праці, принцип нормування, методи захисту від шкідливих та небезпечних виробничих факторів; складові безпечності технологічного процесу, обладнання, технічні та організаційні засоби безпеки праці; основні питання електробезпеки на промисловому підприємстві; поняття пожежної небезпеки , показники пожежонебезпеки, особливості процесу горіння; класифікація горючих сумішей та приміщень, системи пожежного захисту, методи та способи пожежегасіння.
 • вміти організувати розслідування нещасного випадку , визначити коефіцієнт частоти травматизму, визначити вимоги законодавчих і нормативних актів з охорони праці в межах функціональних обов’язків фахівця кваліфікації рівня «бакалавр», оцінити відповідність санітарно-гігієнічних умов праці нормам, проаналізувати умови праці, обґрунтувати методи нормалізації умов праці, контролювати дотримання вимог з виробничої санітарії; провести інструктаж на робочому місці з питань захисту від шкідливих факторів; оцінити безпечність технологічного обладнання, сформулювати загальні вимоги безпеки до виробничого пристрою; вибрати тип захисту, визначити необхідний захід попередження електротравматизму; надати долікарську допомогу; оцінити пожежонебезпеку об’єкта; визначити технічні рішення з попередженням пожежі та пожежного захисту.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • переквізити: право України
 • кореквізити: бакалаврська робота
Зміст навчального модуля: 
Законодавча та нормативна база України з охорони праці. Закон України «Про охорону праці». Кодекс законів про працю України. Види відповідальності за порушення законодавства з ОП. Державний нагляд і громадський контроль за станом охорони праці. Навчання з охорони праці. Повітря робочої зони. Види теплообміну, залежність їх від параметрів мікроклімату. Нормування та контроль параметрів мікроклімату. Загальні заходи та засоби нормалізації параметрів мікроклімату. Виробничі шкідливості. Гострі і хронічні отруєння. Класи небезпечності речовин залежно від гранично допустимих концентрацій. Санітарно-гігієнічне нормування забруднення повітряного середовища на виробництві. Визначення ГДК при забрудненні повітряного середовища. Загальні заходи та засоби попередження забруднення повітряного середовища. Освітлення виробничих приміщень. Природне освітлення та його нормування. КПО. Штучне освітлення. Джерела штучного освітлення. Світильники, їх призначення, основні характеристики. Методи розрахунку штучного освітлення. Шум. Ультразвук та інфразвук. Вібрація. Джерела шуму. Класифікація шуму. Дія шуму на організм людини, шумові професійні захворювання. Нормування шуму. Методи та засоби боротьби з шумом. Інфра- та ультразвук. Джерела їх виникнення. Дія ультра- та інфразвуків на організм людини. Методи та засоби захисту. Поняття «вібрація». Параметри вібрації. Джерела вібрації. Дія вібрації на організм людини. Заходи та засоби колективного та індивідуального захисту від вібрацій, безпечний режим роботи та відпочинку. Дія електричного струму на організм людини. Електричні травми та удари. Основні фактори, що визначають результат ураження людини струмом. Класифікація приміщень за ступенем небезпеки ураження людини електричним струмом. Організація пожежної охорони. Горіння та пожежонебезпечні властивості речовин і матеріалів. Способи та засоби гасіння пожеж. Первинні засоби гасіння пожеж.
Рекомендована література: 
 1. Л. А. Катренко, Ю. В. Кіт, І. П. Пістун «Охорона праці» Навчальний посібник . — Суми: Університетська книга, 2004. — 495 с.
 2. Ткачук К. Н., М. О. Халімовський, В. В. Зацарний, Зеркалов Д. В., Р. В. Сабарно, Основи охорони праці. Підручник. 2-ге видання. К.: Основа, 2006. — 444 с.
 3. Гандзюк М. П., Желібо Є. П., Халімовський М. О. Основи охорони праці: Підручник. 2-е вид. / За ред. М. П. Гандзюка. — К.: Каравела, 2004. — 408 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30 %) : письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування,
 • Підсумковий контроль ( 70 %, екзамен); модулі, контрольний захід.
Мова навчання: 
українська