Однокристальні мікрокомп’ютери в інформаційно-вимірювальній техніці

Код модуля: 
ІВТ_6126_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 180 (Кредитів ЄКТС — 6) аудиторні години — 96 (лекції — 48, лабор — 48)
Лектори: 
к.т.н., доцент Озгович Андрій Іванович
Результати навчання: 
  • знати внутрішню будову однокристальних мікроконтролерів, роботу та взаємодію між собою основних вузлів однокристальних мікроконтролерів, принципи спряження однокристальних мікроконтролерів з периферійними пристроями.
  • набути навиків синтезу алгоритмів роботи вимірювальних приладів з вбудованими мікроконтролерами, навчитися створювати та підлагоджувати програмне забезпечення для однокристальних мікроконтролерів з використанням компіляторів з мов високого рівня, програмних стимуляторів та внутрисхемних емуляторів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • аналогові та цифрові засоби вимірювання
  • мікропроцесори в інформаційно-вимірювальній техніці
  • моделювання вимірювальних процесів на персональних комп’ютерах
Зміст навчального модуля: 
Структурна схема мікроконтролера MCS51, умовне позначення, призначення виводів. Організація пам’яті. Пам’ять програм. Пам’ять даних Види адресації. Система команд. Порти В/В. Матрична клавіатура. ЦАП. Генератор, схема синхронізації. Система переривань. Динамічна індикація. Таймери. Вимірювання часових параметрів. Послідовний інтерфейс. Порівняльна характеристика сімейства MCS51 різних виробників.
Рекомендована література: 
  1. Сергїїв Н.П., Вошкевич Н.П. Основи обчислювальної техніки: Навчальний посібник для студентів електротехнічних спеціальностей вузів. 2-е вид. — М: Вища школа, 1988 (рос.).
  2. Проектування імпульсних та цифрових радіотехнічних систем. Навчальний посібник для радіотехнічних спеціальностей вузів. (Грішин Ю.П., Казарінов Ю.М. та ін.) За ред. Ю.М. Казарінова. — М: Вища школа, 1985 (рос.).
  3. Р. Токхейм. Основи цифрової електроніки. — М: Мир, 1988р. (пер. з англ.).
  4. Корнійчук В.І. та ін. Обчислювальні пристрої на мікросхемах. Довідник. — К: Техніка, 1986р.
  5. Мікропроцесори: В 3-х книгах. Підр. для вузів. /За ред. Преснухіна Л.М. — М: Вища школа, 1986.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Підсумковий контроль (100% контрольний захід, екзамен): тестування (60%), письмово-усна форма (40%)
Мова навчання: 
українська