Оцінка життєвого циклу

Код модуля: 
ЕОНС_6102_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 210; аудиторні години — 100; в т.ч. лекції — 64 год., практичні заняття — 32 год.; кількість кредитів ЄКТС — 7
Лектори: 
к.т.н., доц. Дерейко Х.О.
Результати навчання: 
формування цілісного уявлення про один із засобів екологічного менеджменту — оцінку життєвого циклу, який дає можливість проаналізувати екологічність продукту чи технології, виявити їх глобальний екологічний вплив та запропонувати альтернативи для його мінімізації; набуття навичок розрахунку життєвого циклу за допомогою програми SimaPro7
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
організація управління в екологічній діяльності, економіка раціонального природокористування та організація управління, основи промислової екології
Зміст навчального модуля: 
Загальний принцип оцінки життєвого циклу. Визначення цілі та меж системи. Інвентаризація ресурсів та викидів. Аналіз екологічного впливу. Інтерпретація результатів. Застосування оцінки життєвого впливу в системі екологічного менеджменту. Приклади впровадження оцінки життєвого циклу на підприємствах.
Рекомендована література: 
  1. Гридэл Т.Е., Алленби Б.Р. Промышленная экология: Учеб. пособие для вузов / Пер. с англ. под ред. проф. Э.В.Гирусова. — М.: ЮНИТИ — ДАНА, 2004. — 527 с.;
  2. ДСТУ ISO 14040:2004 Екологічне керування. Оцінювання життєвого циклу. Принцип та структура;
  3. ДСТУ ISO 14040:2004 Екологічне керування. Оцінювання життєвого циклу. Визначення цілі і сфери застосування інвентаризаці;
  4. ДСТУ ISO / TR 14049:2004 Екологічне керування. Оцінювання життєвого циклу. Приклади використання ISO 14041 для визначення цілі і сфери застосування та аналізування інвентаризації.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40 %) — практичні заняття, РГР, усне опитування
  • Підсумковий контроль (60%) — іспит
Мова навчання: 
українська (англійська, французька)