Оцінка екологічного ризику

Код модуля: 
ЕОНС_6035_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90; аудиторні години — 48; в т.ч. лекції — 32 год.; практичні заняття — 16 год.; кількість кредитів ЄКТС — 3
Лектори: 
ст. викл. Гуглич С.І.
Результати навчання: 
Метою курсу є теоретична та практична підготовка май¬бутніх фахівців з питань охорони навколишнього середовища щодо створення безпечних умов життя і діяльності людини, отримання і узагальнення інформації про можливий вплив чинників місця існування людини на стан її здоров'я, необхідної і достатньої для гігієнічного обґрунтування найбільш оптимальних управлінських рішень по усуненню або зниженню рівнів ризику, оптимізації контролю (регулювання і моніторингу) рівнів експозицій і ризиків.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище, Екологічна безпека
Зміст навчального модуля: 
Засвоєння студентами кількісних характеристик збитку здоров'ю людини та довкіллю від дії шкідливих чинників з детальним представленням всіх етапів досліджень і аналізом невизначеностей, властивих цьому процесу; порівнювати і ранжувати різні по ступеню вираженості ефектів дії чинників на людину та довкілля; ідентифікувати в конкретних умовах як найбільш схильні до несприятливої дії, так і найбільш чутливі і ранимі підгрупи населення та райони довкілля; визначати пріоритети екологічної політики і політики в області охорони здоров'я населення на територіальному і особливо місцевому рівнях. Здійснювати першочергове регулювання тих джерел і чинників ризику, які представляють найбільшу загрозу для здоров'я населення та довкілля.
Рекомендована література: 
  1. Хоружая Т.А .Оценка экологической опасности. Обеспечение безопасности. Методы оценки рисков. Мониторинг. — М.: Книга-сервис, 2002. −208с.
  2. Башкин В.Н. Управление экологическим риском. -М. : Изд-во Научный мир, 2005. — 368с.
  3. Алымов В.Т. Техногенный риск. Анализ и оценка. — М.: Академкнига, 2004. — 118 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  1. Поточний контроль (30%) — контрольна робота, усне опитування
  2. Підсумковий контроль (70%) — диференційований залік
Мова навчання: 
українська