Очищення стічних вод та Водовідвідні системи промислових підприємств (Комплексний курсовий проект)

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 90 год., 3 кредити ECTS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Мацієвська О. О.
Результати навчання: 
Формування у студентів вмінь та навичок з розрахунку і проектуванні комплексу споруд водовідвідної системи міста, який обіймає водовідвідні мережі, каналізаційні насосні станції, локальні очисні споруди промислових підприємств, міські каналізаційні очисні споруди, випуски очищених стічних вод.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Технічна механіка рідини і газу;
 • Водопостачання та водовідведення;
 • Насосні та повітродувні станції;
 • Водні ресурси, їх використання та охорона;
 • Мережі водовідведення, хімія води та мікробіологія, експлуатація водогосподарських об'єкті
в.
Зміст навчального модуля: 
«Очисні споруди водовідведення міста» (частина І): Визначення характерних витрат стічних вод (побутових від населення міста та виробничих, що утворюються на промислових підприємствах). Визначення концентрації речовин у стічних водах (за завислими речовинами, за БСКпов.). Визначення необхідного ступеня очищення стічних вод (за завислими речовинами, за БСКпов., за розчиненим у воді киснем, за температурою води у водоймі). Вибір методу очищення стічних вод і типів очисних споруд. Розрахунок споруд механічного очищення стічних вод (приймальна камера, решітки, пісковловлювачі, споруди для зневоднення піску, первинні відстійники, пристрої для вимірювання витрати стічних вод). Розрахунок споруд біологічного очищення стічних вод (аеротенки, біофільтри, вторинні відстійники). Розрахунок споруд для доочищення стічних вод — за потребою (фільтри, біологічні ставки). Вибір методу знезараження очищених стічних вод. Випуск зворотних вод у водойму. Розрахунок споруд для обробки осадів стічних вод (ущільнення, стабілізація, зневоднення осадів). Компонування очисних споруд.
«Очисні споруди виробничих стічних вод» (частина ІІ): Механізм процесу нітрифікації-денітрифікації. Видалення азоту із стічних вод. Розрахунок нітрифікатора-денітрифікатора за схемою «а». Розрахунок нітрифікатора-денітрифікатора за схемою «в».
Рекомендована література: 
 1. Ласков Ю. М., Воронов Ю. В., Калицун В. И. Примеры и расчеты канализационных сооружений. — М.: Стройиздат, 1987. — 256 с.
 2. Василенко А. И., Василенко А. А.. Проектирование канализации населенных мест. — К.: Будівельник, 1985. — 136 с.
 3. Василенко А. А. Водоотведение. Курсовое проектирование. — К.: Выща школа, 1988. — 256 с.
 4. Канализация населенных мест и промышленных предприятий / Н. И. Лихачев, И. И. Ларин, С. А. Хаскин и др.; Под общ. Ред. В. Н. Самохина. — М.: Стройиздат, 1981. — 639 с.
 5. ДБН В.2.5 — 5:2013. Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування.
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль — 30 балів, контрольний захід — 70 балів.
 • Підсумковий контроль — диференційований залік.
Мова навчання: 
українська, російська