Очищення стічних вод

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількіть — 150 год., лекції — 48 год., лабораторні заняття — 16 год., практичні заняття — 16 год., 5 кредитів ECTS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Мацієвська О. О.
Результати навчання: 
Підготовка майбутніх фахівців до виробничо-технологічної, організаційно-керівної, проектної та дослідницької роботи при будівництві та експлуатації водовідвідних очисних споруд. Формування знань сучасних механічних, фізико-хімічних та біологічних методів очищення стічних вод, а також конструктивного оформлення зазначених методів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Технічна механіка рідини і газу;
  • Водопостачання та водовідведення;
  • Насосні та повітродувні станції;
  • Водні ресурси, їх використання та охорона;
  • Мережі водовідведення, хімія води та мікробіологія, експлуатація водогосподарських об'єктів.
Зміст навчального модуля: 
Склад і властивості стічних вод. Водойми та їх охорона від забруднення стічними водами. Методи очищення стічних вод і обробки осадів, схеми очисних станцій. Решітки. Пісковловлювачі. Первинні відстійники. Біологічне очищення стічних вод у природних умовах. Біологічні фільтри. Аеротенки. Вторинні відстійники та мулоущільнювачі. Методи та споруди для доочищення біологічно очищених стічних вод. Знезараження стічних вод та випуск їх у водойму. Загальні схеми станцій для очищення стічних вод.
Рекомендована література: 
  1. Ковальчук В. А. Очистка стічних вод: Навчальний посібник. — Рівне: ВАТ «Рівненська друкарня», 2003. — 622 с.
  2. Фізико-хімічні основи технології очищення стічних вод: Підручник / Под заг. ред. А. К. Запольського. — К.: Лібра, 2000. — 552 с.
  3. ДБН В.2.5-75:2013. Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль — 30 балів, контрольний захід — 70 балів.
  • Підсумковий контроль — іспит.
Мова навчання: 
українська, російська