Очищення природних вод (Курсовий проект)

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 90 год., 3 кредитів ECTS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Вербовський О. В.
Результати навчання: 
Опанувати теоретичними основами процесів і методів покращення якості води, набути практичних навичок щодо розрахунку, проектування водоочисних споруд.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • «Екологія»,
  • «Водопостачання та водовідведення»,
  • «Хімія води і мікробіологія»,
  • «Мережі водопостачання»,
  • «Водні ресурси, їх використання та охорона».
Зміст навчального модуля: 
Визначення продуктивності водоочисної станції; визначення (залежно від якісних показників) складу водопровідних очисних споруд; визначення необхідних реагентів для обробки води, їх кількості; визначення розмірів реагентного господарства і складських приміщень; підбір і розрахунок пристроїв для приготування розчинів реагентів; розрахунок основних споруд (вертикальні та горизонтальні відстійники, освітлювачі зі завислим шаром осаду, швидкі фільтри, контактні освітлювачі); компонування основних вузлів і споруд станції водообробки; складання генплану і висотної схеми.
Рекомендована література: 
  1. Крамаренко Л. В. Технологія очищення природних вод: Навчальний посібник. — Харків: ХНАМГ, 2008. — 145 с.
  2. Тугай А. М., Орлов В. О. Водопостачання: Підручник. — К.: Знання, 2009. — 735 с.
  3. ДБН В.2.5 — 74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. — Київ, 2013.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль — 30 балів; контрольний захід — 70 балів.
  • Підсумковий контроль: диференційований залік.
Мова навчання: 
українська, російська