Очищення природних вод

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Згальна кількість — 120 год., лекції — 32 год., практичні заняття — 16 год., лабораторні заняття — 16 год., 4 кредитів ECTS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Вербовський О. В.
Результати навчання: 
Опанувати теоретичними основами процесів і методів покращення якості води, набути практичних навичок щодо розрахунку, проектування водоочисних споруд.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • «Екологія»,
 • «Водопостачання та водовідведення»,
 • «Хімія води і мікробіологія»,
 • «Мережі водопостачання»,
 • «Водні ресурси, їх використання та охорона».
Зміст навчального модуля: 
Характеристика джерел водопостачання. Вимоги до якості господарсько-питної води. Методи і схеми підготовки води для питного водопостачання. Технологічні процеси та методи обробки води. Технологічні схеми. Реагентне господарство водоочисної станції та дозування розчинів і суспензій реагентів. Змішувачі та камери утворення пластівців. Відстоювання. Освітлення, фільтрування води. Методи знезараження води. Хлорування. Озонування води. Бактерицидне опромінення води ультрафіолетовими променями. Усунення запахів, присмаків та токсичних мікрозабруднень води. Фторування та дефторування води. Видалення із води заліза та марганцю.
Рекомендована література: 
 1. Крамаренко Л. В. Технологія очищення природних вод: Навчальний посібник. — Харків: ХНАМГ, 2008. — 145 с.
 2. Тугай А. М., Орлов В. О. Водопостачання: Підручник. — К.: Знання, 2009. — 735 с.
 3. ДБН В.2.5 — 74:2013 Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування. — Київ, 2013.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль — 30 балів; контрольні заходи — 70 балів.
 • Поточний контроль: лабораторні заняття — 30 балів.
 • Підсумковий контроль: іспит.
Мова навчання: 
українська, російська