Об’єктно-орієнтоване програмування

Код модуля: 
АСУ_6034_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 288 (кредитів ЄКТС — 8); аудиторні години — 96 (лекції — 64, лабор. — 32)
Лектори: 
к.т.н., доц. Цимбал Юрій Вікторович
Результати навчання: 
  • знати теоретичні основи об’єктно-орієнтованого програмування та теорії баз даних;
  • уміти застосовувати набуті знання при розробці власних програм.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
  • Основи програмного забезпечення видавничих систем,
  • проблемно-орієнтовані мови програмування.
Зміст навчального модуля: 
Вступ до ООП, основи мови Object Pascal, класи на Object Pascal, способи повторного використання коду, гнучкість коду, механізми контролю над складністю програми; вступ до баз даних, архітектури баз даних, засоби Delphi для роботи з базами даних, побудова додатків в архітектурі «клієнт-сервер», основи мови SQL.
Рекомендована література: 
  1. Буч Г. Объектно-ориентированный анализ и проектирование с примерами приложений. 3-е изд.: Пер. с англ. — М.: 000 «И.Д. Вильямс», 2008. — 720 с.: ил.
  2. Meyer B. Object-Oriented Software Construction. London: Prentice Hall International, 1997.
  3. Кенту М. Delphi 7 для профессионалов. — СПб.: Питер, 2004. — 1101 с.
  4. Фаронов В.В. Программирование баз данных в Delphi 7. Учебный курс. — СПб.: Питер, 2006. — 459 с., ил.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (70 %, контрольний захід, екзамен): письмово-усна форма (70%)
Мова навчання: 
українська, англійська