Обробка та утилізація осадів стічних вод

Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 60 год., лекції — 16 год., практичні заняття — 16 год., 2 кредити ЕСТS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Вербовський О. В.
Результати навчання: 
Вивчення особливостей осадів міських стічних вод, методів обробки осадів стічних вод, розрахунок споруд з утилізації та знешкодження осадів стічних вод.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • «Водопостачання та водовідведення»,
  • «Очищення природних вод»,
  • «Очищення стічних вод»,
  • «Водовідвідні системи промислових підприємств»,
  • «Водопостачання промислових підприємств».
Зміст навчального модуля: 
Склад, кількість та властивості осадів стічних вод. Методи обробки осадів. Ущільнення осадів стічних вод. Стабілізація осадів стічних вод. Збродження осадів. Кондиціонування осадів. Методи зневоднення осадів. Зневоднення осадів на фільтр-пресах. Вакуум-фільтри. Зневоднення на центрифугах. Природне зневоднення осадів. Знезаражування осадів стічних вод. Розвиток технології отримання біогазу в Україні.
Рекомендована література: 
  1. Ковальчук В. А. Очистка стічних вод. — Рівне: ВАТ «Рівненська друкарня», 2002. — 622 с.
  2. Технологія переробки та утилізації осадів: навч. посібник /К. Б. Сорокіна, С. Б. Козловська; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х.: ХНАМГ, 2012. — 226 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль — 30 балів; контрольні заходи — 70 балів.
  • Поточний контроль: практичні заняття — 10 балів, КР — 20 балів.
  • Підсумковий контроль: залік.
Мова навчання: 
українська, російська