Обробка сигналів

Код модуля: 
СКС_6007_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 75 (кредитів ЄКТС — 2,25) аудиторні години — 40 (лекції — 24, лабор. — 16)
Лектори: 
к.т.н., Попович Роман Богданович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати підходи до вибору та побудови моделей інформаційних сигналів, адекватних до досліджуваних явищ та поставлених задач, способи їх верифікації, основні методи перетворення та обробки сигналів;
  • вміти практично застосовувати одержані знання при проектуванні систем збору, перетворення, відображення, опрацювання, зберігання та передачі даних.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізит: Організація та функціонування комп’ютерів.
  • кореквізити: Алгоритми та методи обчислень.
Зміст навчального модуля: 
Опис неперервних та дискретних сигналів у часовій і частотній області. Дискретне перетворення Фур’є. Швидке перетворення Фур’є. Лінійні системи обробки сигналів. Цифрові фільтри. Випадкові сигнали та їх аналіз.
Рекомендована література: 
  1. Бабак В.П., Хандецький А.І., Шрюфер Е. Обробка сигналів: підручник для вузів, К., Либідь, 1996. — 390с.
  2. Бондарев В.Н., Трестер Г., Чернега В.С. Цифровая обработка сигналов: методы и средства. Учебное пособие для вузов. 2-е изд. — Х.: Конус, 2001. — 398 с.
  3. Рабинер Л., Гоулд Б. Теория и применение цифровой обработки сигналов.-М.:Мир, 1978. — 848с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, контрольна робота
  • Підсумковий контроль (70 %, диференційований залік): тестування (40%), письмово-усна форма (30%)
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Спеціалізовані комп’ютерні системи