Обмірна практика (практика)

Код модуля: 
РРАК_6033_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Третій
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 54 (кредитів ЄКТС — 1,5) аудиторні години —2
Лектори: 
к.арх., доц. Петрик В.М.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • Володіти методами та технікою архітектурних обмірів
 • Вміти самостійно та якісно замалювати і обміряти архітектурну деталь (виконати кроки
 • За матеріалами кроків виконувати чистові ортогональні креслення
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • пререквізит: основи проектної графіки, рисунок проект реставрації, моделювання архітектурної деталі
 • кореквізити: рисунок на пленері
Зміст навчального модуля: 
У процесі навчальної обмірної практики студент повинен ознайомитись і вивчити архітектурно-будівельні та художні особливості об’єкту обмірів, закріпити теоретичні знання, придбати необхідні практичні навики проведення обмірів. Предметом практики є виконання обмірів - малої архітектурної форми (архітектурної деталі), порталу, розетки, кронштейну, маскарону, та ін на вибір студента. За матеріалами обмірів студент виконує чистові ортогональні креслення, які оформляються у вигляді альбому.
Рекомендована література: 
 1. Барановский Е.Ю. Натурные исследования памятников архитектуры. Методические рекомендации. — Москва 1993.
 2. Михайловский Е.В. Предпроектные натурные исследования // Методика реставрации памятников архитектуры.— Москва, 1977.
 3. Подъяпольский С., Бессонов Л., Беляев Т. Реставрация памятников архитектуры.— Москва, 1988.
 4. Раппопорт П.А. Обмер архитектурных сооружений при археологических раскопках. Инструкция. // Методика полевых археологических исследований. — Москва: Наука, 1983. — С.72-77.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%):
 • Підсумковий контроль (80 %, диференційований залік)
Мова навчання: 
українська