Обмірна практика

Код модуля: 
ДОА_6101_С01
Тип модуля: 
Обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 108 год. (кредитів ЄКТС — 3).
Лектори: 
доцент Клименюк Т. М.
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати основні принципи і прийоми проведення архітектурних обмірів і виконання архітектурно-будівельної документації по цих обмірах;
  • вміти виконувати так звані «інвентаризаційні креслення», які входять до складу документів, що підтверджують право на власність споруди чи на її оренду.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Історія архітектури і мистецтва;
  • Об’ємно-просторова композиція;
  • Рисунок,
  • живопис,
  • графіка;
  • Прикладні розділи матеріалознавства, архітектурних конструкцій, етнографії
Зміст навчального модуля: 
Методи виконання рисунків з натури та фотографій, які надають загальне уявлення про пам’ятку архітектури. Різноманітні види обмірів, що розрізняють за ступенем точності. Обміри споруд невеликих розмірів, складення ескізних креслень «кроків».
Рекомендована література: 
  1. Двери и порталы в итальянской архитектуре. Обмеры и фотографии Ч.Б.Мак-Грю.// Пер. с англ. В. И. Леонидова. — Изд. Академии архитектуры СССР. — 1949. — 196 с.
  2. Альбом обмеров мебели. — изд. Академии Архитектуры СССР, 1940. — 159 с.
Форми та методи навчання: 
практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Залік диференційований.
Мова навчання: 
українська