Обладнання видавничо-поліграфічного виробництва

Код модуля: 
АСУ_6059_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 (кредитів ЄКТС — 4); аудиторні години — 48, самостійна робота — 60, (лекції — 32, лабораторні роботи — 16)
Лектори: 
ст. викл. Бегота Радислав Васильович
Результати навчання: 
  • знати основні технології видавничо-поліграфічного виробництва, їх особливості, області використання .
  • знати методи розробки сучасних технічних засобів копіювання та розмноження інформації, принципи та режими їх функціонування та експлуатації, стандарти електрографії, мікрографії тощо.
  • вміти провести аналіз необхідних способів друку та вибір відповідних технічних засобів для видавничо-поліграфічного виробництва, а також вибір необхідних технічних засобів репрографії для різних предметних галузей, здійснювати їх експлуатацію та обслуговування згідно вимог нормативів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
  • Фізика,
  • електротехніка
Зміст навчального модуля: 
Основні способи друку, сучасні комп’ютеризовані видавничі системи та контактно-копіювальні пристрої, виготовлення друкарських форм, друкарські процеси, репрографія.
Рекомендована література: 
  1. С.М. Ярема. Видавничі поліграфічні технології та обладнання (загальний курс): Навч. посіб. — К.: Ун-т «Україна», 2003. — 320 с.: 94 іл.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль: І семестр- диференційований залік
Мова навчання: 
українська, англійська