Обладнання у виробництві тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів

Код модуля: 
ХТС_6033_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 105; аудиторні години — 48; в т.ч. лекції — 32 год., практичні заняття — - год.; лабораторні заняття — 16 год.; кількість кредитів ЄКТС — 3,5
Лектори: 
доц. Семеген Р.І.
Результати навчання: 
Студент повинен знати
 • основні властивості сировинних матеріалів та їх зв'язок з механізмами їх руйнування;
 • загальні теоретичні основи процесу подрібнення та розмелювання сировини силікатних матеріалів;
 • асортимент переробного обладнання його призначення, будову та особливості роботи;
 • проводити підбір ефективного переробного обладнання залежно від типу сировини;
 • провести розрахунок продуктивності та потужності переробного обладнання;
 • проаналізувати роботу переробного обладнання з метою покращення його ефективності
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
матеріалознавство силікатів, основи кристалографії та мінералогії, основи високотемпературного синтезу тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів
Зміст навчального модуля: 
Загальні поняття про дроблення матеріалів Призначення, будова та особливості конструкції щокових, конусних, валкових дробарок. Середнє та тонке подрібнення матеріалів. Дробарки ударно-відбивної дії. Мелення матеріалів. Обладнання для електромагнітного збагачення матеріалів. Обладнання для зневоднення та сушіння матеріалів. Живильники, дозатори.
Рекомендована література: 
 1. В.А. Бауман, Б.В. Клушавцев, В.Д. Мартынов Механическое оборудование предприятий строительных материалов, изделий и конструкций. 2-е изд. перераб.-М.: Машиностроение, 1982, — 324с.
 2. Будівельне матеріалознавство / Під ред. П.В.Кривенка. — К.: ТОВ УВПК «ексОб», 2004. — 704 с.
 3. Общая технология силикатов /под ред. А.А.Пащенко / Киев. Выща школа 1983, 406с.
 4. А.Г. Ильевич. Машины и оборудование для заводов по производству керамики и огнеупоров. — М.: Высшая школа, 1979-344с.
 5. Сапожников М.Я. Механическое оборудование предприятий строительных материалов, изделий и конструкций. — М: Высшая школа, 1971-382с.
 6. Строительные машины. Справочник в 2-х т. Под редак. В.А. Баумана, Ф.А. Лапира. Изд. 2-е перераб. и доп. -М.: Машиностроение, 1977.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (35%) — звіти з лабораторних робіт, контрольна робота, усне опитування
 • Підсумковий контроль (65%) — диференційований залік
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів