Обладнання підприємств будівельних матеріалів, частина 2

Код модуля: 
ХІ_6107_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 105; аудиторні години — 48; в т.ч. лекції — 16 год.; лабораторні заняття — 32 год.; кількість кредитів ЄКТС — 3,5
Лектори: 
доц. Кіндзера Д.П.
Результати навчання: 
даний курс призначений для навчання майбутніх фахівців у галузі «Хімічна інженерія», використання закономірностей механіка та гідромеханіки, ознайомити з конструкціями машин та апаратів, що використовуються в промисловості будівельних матеріалів
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
фізика, вища математика, процеси та апарати хімічних технологій
Зміст навчального модуля: 
Машини та обладнання для виробництва вапна та виробів на його основі. Технологічне обладнання для виробництва гіпсу та виробів на його основі. Виробництво цементу та обладнання для забезпечення технологічного процесу. Машини та апарати для виробництва залізобетонних виробів та конструкцій.
Рекомендована література: 
  1. А.І. Дубинін, Я.М. Ханик, В.М. Атаманюк. Обладнання для подрібнення матеріалів (навчальний посібник) Львів. Видавництво Національного університету «Львівська політехніка», 2005, 140с.
  2. Чернобыльский И.И., Бондарь А.Г. Машины и аппараты химической промышленности. М.: Машиностроение, 1975, 456с.
  3. Сапожников М.Я. Механическое оборудование предприятей промышленности строительных материалов, изделий и конструкций. М.: 1971, 382с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%) — звіти з лабораторних робіт, усне опитування
  • Підсумковий контроль (70%) — екзамен
Мова навчання: 
українська