Обладнання для виробництва харчових добавок

Код модуля: 
ОХ_6004_С01
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90; аудиторні години — 48, в т.ч. лекції — 32 год., практичні заняття — 16 год.; кількість кредитів ЄКТС — 3
Лектори: 
доц. Дончак В.А.
Результати навчання: 
вміння студентів виконувати матеріальні, технологічні та теплові розрахунки основного технологічного обладнання для реалізації технологічних процесів виробництва харчових добавок та косметичних засобів
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • органічна хімія,
  • біохімія,
  • технологія харчових виробництв,
  • процеси та апарати хімічної технології
Зміст навчального модуля: 
Класифікація та стандартизація основної хімічної апаратури, матеріали для хімічного машинобудування, матеріальні, технологічні та теплові розрахунки періодичних та безперервних технологічних процесів. Основні апарати для реалізації процесів виробництва харчових добавок.
Рекомендована література: 
  1. Альберт Л.З. Основы проектирования химических установок.. М: Высшая школа, 1989.-304 с.
  2. Генкин А.Э. Оборудование химических заводов. М: Высшая школа, 1978.-272 с.
  3. Гелъперин Н.И. Основные процессы и аппараты химической технологии. — М.: Химия, 1981. — 811 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота.
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (40%) — контрольна робота, усне опитування
  • Підсумковий контроль (60%) — диференційований залік
Мова навчання: 
українська
Спеціалізація: 
Хімічна технологія харчових добавок та косметичних засобів