Обладнання для виробництва будівельних матеріалів

Код модуля: 
АШ_6054_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 72 год., у тому числі: аудиторні заняття — 32 год., (лекції 16 год., лабораторні — 16 год.); 2 кредити ЕСТS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Федунь Б. В.
Результати навчання: 
Дати необхідні знання з основного обладнання для виробництва будівельних матеріалів, основ їх розрахунку, раціонального застосування й ефективної експлуатації; ознайомити студентів з перспективними напрямами розвитку цієї техніки.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Вища математика, теоретична механіка, опір матеріалів.
Зміст навчального модуля: 
Основні елементи, поняття та процеси технологій виробництва будівельних матеріалів. Подрібнення матеріалів. Основні характеристики матеріалів, які визначають їх здатність до подрібнення. Загальна характеристика процесу подрібнення матеріалів. Способи подрібнення. Машини для подрібнення матеріалів: дробарки та млини, основні вимоги до них. Класифікація. Конструкція та принцип дії щокових, конусних, валкових, роторних і молоткових дробарок. Бігуни. Подрібнення матеріалів. Основні характеристики матеріалів, які визначають їх здатність до подрібнення. Загальна характеристика процесу подрібнення матеріалів. Способи подрібнення. Машини для подрібнення матеріалів: дробарки та млини, основні вимоги до них. Класифікація. Конструкція та принцип дії щокових, конусних, валкових, роторних і молоткових дробарок. Бігуни. Млини. Класифікація. Принципові схеми барабанних млинів і розмелювальних агрегатів. Конструкція та принцип дії сучасних барабанних млинів. Відкритий і закритий цикл розмелювання матеріалів. Середньоходові млини (валкові, ролико—маятникові, кільцеві). Відцентрові та прохідні сепаратори. Класифікація матеріалів у технологічних процесах виробництва будівельних матеріалів. Машини для механічного сортування матеріалів. Машини для гідравлічної класифікації матеріалів. Машини для промивання будівельних матеріалів. Перемішування матеріалів у технологічних процесах виробництва будівельних матеріалів. Критерій перемішування. Конструкція та принцип дії змішувачів.
Рекомендована література: 
  1. Мартынов В. Д., Алешин И. И., Морозов Б. П. Строительные машины и монтажное оборудование. — М.: Машиностроение, 1990.
  2. Строительные машины: Справочник т.2 Оборудование для производства строительных материалов и изделий / Под ред. В. А. Баумана и Ф. А. Лапира. — М.: Машиностроение, 1977.
  3. Журавлев М. И., Фоломеев А. А. Механическое оборудование предприятий вяжущих материалов и изделий на их основе. — М.: Высшая шк., 1973.
  4. Мартынов В. Д., Алешин И. И., Морозов Б. П. Строительные машины и монтажное оборудование. — М.: Машиностроение, 1990.
  5. Ляшенко В. Г. Справочник по оборудованию предприятий нерудных материалов. — К.: Будівельник, 1982.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 

Поточний контроль (практичні заняття)-20 балів; контрольний захід −80 балів.
Семестровий контроль проводиться у формі письмового екзамену.

Мова навчання: 
українська