Обґрунтування господарських рішень

Код модуля: 
ЕПІ_6010_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 108 (кредитів ЄКТС — 3)
Лектори: 
к.т.н., доц. Кічор Володимир Петрович
Результати навчання: 
 • засвоєння принципів обгрунтування різних видів господарських рішень, методичних підходів щодо аналізу ризику та управління ним;
 • оволодіння навичками самостійно здійснювати аналіз, ідентифікацію та оцінювання ризику; здобуття практичних знань для побудови економіко-математичних моделей
 • обґрунтування господарських рішень та їх реалізації
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит: Економіка підприємства; вища математика;
Зміст навчального модуля: 
Побудова багатофакторної рекреаційної моделі для прогнозування обсягів реалізації продукції. Прогнозування обсягу реалізації продукції з використанням методів експоненційного згладжування Р.Брауна та гармонійних ваг. Планування обсягів реалізації продукції на основі моделей з адитивною та мультиплікативною компонентами.
Рекомендована література: 
 1. Економічний ризик: ігрові моделі: навч. посіб. / В.В.Вітлінський, П.І.Верченко, А.В.Сигал, Я.С.Наконечний; за ред..
 2. В.В.Вітлінського. -К.: КНЕУ, 2002.
 3. Донець Л.І. Економічні ризики та методи їх вимірювань : Навчальний посібник. — К.: ЦУЛ, 2006.
 4. Івченко Щ.Ю. Моделювання економічний ризиків і ризикових ситуацій. Навчальний посібник. — К.: ЦУЛ, 2007.
 5. Ілляшенко С.М. Економічний ризик: Навчальний посібник. — К.: Центр навч.літератури, 2004.
 6. Кігель В.Р. Методи і моделі підтримки прийняття рішень у ринковій економіці. К.: ЦУЛ, 2003.
 7. Машина Н.І. Економічний ризик і методи його вимірювання: Навч.посібник. -: Центр навч.літ., 2003. — 188с.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Виконання курсового проекту ( 40%)
 • Захист курсового проекту ( 60%, )
Мова навчання: 
українська