Обчислювальна техніка та програмування, частина 2

Код модуля: 
ОМП_6037_C01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 48, лекцій — 16, лаб. роб. — 32)
Лектори: 
к.ф.-м.н., доцент Кравець Ірина Теодорівна
Результати навчання: 
 • Користуватися базами даних.
 • Складати програми з допомогою мови С для проведення інженерних розрахунків.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізити:
 • лінійна алгебра,
 • математичний аналіз
кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Створення таблиць, запитів, форм, звітів з допомогою баз даних. Програмування циклічно-розгалужених програм. Ітераційні цикли. Робота з одновимірними масивами. Робота з двовимірними масивами. Складання підпрограм. Робота з символьними рядками. Робота з файлами і графікою.
Рекомендована література: 
 1. Створення таблиць, запитів, форм, звітів з допомогою баз даних. Програмування циклічно-розгалужених програм. Ітераційні цикли. Робота з одновимірними масивами. Робота з двовимірними масивами. Складання підпрограм. Робота з символьними рядками. Робота з файлами і графікою.
 2. Рекомендована література:
 3. Каленюк П.І., Демків І.І., Клюйник І.І., Кравець І.Т., Петрович Р.Й. Робота з ПК. Операційні системи WINDOWS 98, MS DOS. Текстовий редактор Word 2000. Вступ в Internet Операційна Система WINDOWS XP. Лекції та завдання до лабораторних робіт. — Львів: 2006. — 243 с.
 4. Каленюк П.І., Демків І.І., Клюйник І.І., Кравець І.Т., Петрович Р.Й. Основи роботи в середрвищах Microsoft Excel 2000 та Microsoft Access 2000. Лекції та завдання до лабораторних робіт, — Львів: 2001. — 116 с.
 5. П.Каленюк, І.Клюйник, І.Кравець, Л.Гнатів, Л.Демків, І.Подун Основи програмування в середовищі С. Лекції та завдання до лабораторних робіт, — Львів: 2009. — 133 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, розрахункова робота,
 • Підсумковий контроль (70 %, диференційований залік): тестування.
Мова навчання: 
українська