Обчислювальна техніка та програмування, частина 1

Код модуля: 
ОМП_6036_C03
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Другий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 32, лекцій — 16, лаб. роб. — 16)
Лектори: 
к.ф.-м.н., доцент Кравець Ірина Теодорівна
Результати навчання: 
  • Користуватися операційною системою.
  • Уміти працювати у текстовому редакторі.
  • Уміти користуватися табличним процесором.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
  • лінійна алгебра,
  • математичний аналіз
кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Поняття про операційні системи. Робота у середовищі Текстового редактора. Форматування символів і абзаців. Утворення таблиць і робота з ними. Введення формул. Робота у середовищі Табличного процесора. Форматування таблиць, робота з формулами, побудова діаграм, графіків. Створення таблиць, запитів, форм, звітів з допомогою баз даних.
Рекомендована література: 
  1. Каленюк П.І., Демків І.І., Клюйник І.І., Кравець І.Т., Петрович Р.Й. Робота з ПК. Операційні системи WINDOWS 98, MS DOS. Текстовий редактор Word 2000. Вступ в Internet Операційна Система WINDOWS XP. Лекції та завдання до лабораторних робіт. — Львів: 2006. — 243 с.
  2. Каленюк П.І., Демків І.І., Клюйник І.І., Кра¬вець І.Т., Петрович Р.Й. Основи роботи в середрвищах Microsoft Excel 2000 та Microsoft Access 2000. Лекції та завдання до лабораторних робіт, — Львів: 2001. — 116 с.
  3. П.Каленюк, І.Клюйник, І.Кравець, Л.Гнатів, Л.Демків, І.Подун Основи програмування в середовищі С. Лекції та завдання до лабораторних робіт, — Львів: 2009. — 133 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (30%): письмові звіти з лабораторних робіт, усне опитування, розрахункова робота,
  • Підсумковий контроль (70 %, диференційований залік): тестування.
Мова навчання: 
українська