Обчислювальна техніка

Код модуля: 
БІТ_6012_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 48 (лекції — 16, лаб. роб. — 32)
Лектори: 
д.т.н., проф. Максимович Володимир Миколайович
Результати навчання: 
  • знати основи виконання основних алгебраїчних операцій і реалізації елементарних функцій в ЕОМ; принципи побудови ЕОМ і їх основних вузлів; принципи побудови мікропроцесорів і мікроконтролерів;
  • уміти проектувати і розраховувати окремі вузли ЕОМ, використовувати сучасні ЕОМ і обчислювальні системи для виконання проектних робіт і науково-технічних розрахунків, зокрема, для побудови систем захисту інформації.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
  • Електроніка і мікросхемотехніка
кореквізити:
  • Основи побудови мікропроцесорних систем
Зміст навчального модуля: 
Форми зображення чисел в ЕОМ, виконання основних алгебраїчних операцій і реалізація елементарних функцій, принципи побудови ЕОМ, основні структури ЕОМ, побудова запам’ятовуючих пристроїв, побудова АЛП і інших вузлів ЕОМ, принципи побудови мікропроцесорів і мікроконтролерів.
Рекомендована література: 
  1. Е. Угрюмов. Цифровая схемотехника. — СПб.: БХВ-Петербург, 2004.
  2. К. Фрике. Вводный курс цифровой электроники. — Москва: Техносфера, 2003.
  3. Цифровые электронные вычислительные машины. Самофалов К.Г., Корнейчук В.И., Тарасенко В.П. — Киев: Вища школа. Головное изд-во, 1983. — 455 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Звіти з лабораторних робіт, усне опитування, модульний контроль, іспити
  • Поточний контроль — 30%, контрольний захід — 70 %
Мова навчання: 
українська