Обчислювальна математика і програмування

Код модуля: 
ОМП_6045_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 90 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 52 (лекції — 16, лабораторні зан. — 32).
Лектори: 
к.ф.-м.н., доцент Ряжська Вікторія Анатоліївна
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
 • користуватися персональним комп’ютером і працювати в мережі;
 • виконувати дії з файлами в середовищі операційної системи;
 • використовувати текстові редактори для підготовки текстів та технічної документації;
 • використовувати програмне забезпечення (електронні таблиці) для розв’язування типових задач хімії та біотехнології;
 • складати графічні схеми алгоритмів і програми мовою Visual Basic;
 • розв'язувати за допомогою комп’ютера задачі, пов’язані з майбутньою професійною діяльністю
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит: лінійна алгебра, математичний аналіз, диференціальні рівняння
Зміст навчального модуля: 
 • Основні задачі та методи обчислювальної математики.. Елементи теорії похибок. Апроксимація функцій.
 • Інтерполяція функцій. Обробка даних
 • Чисельне розв’язування систем лінійних алгебраїчних рівнянь (СЛАР)
 • Диференціальні рівняння. Системи лінійних диференціальних рівнянь.
 • Задачі оптимізації. Спектральний аналіз. Розв’язання біотехнологічних задач в електронних
 • Історія програмування. Етапи програмування. Алгоритми. Основні поняття. Алгоритми сортування. Пошук в масиві. Структури даних. Банки та бази даних.
 • Загальні характеристики мов програмування
Рекомендована література: 
 1. Анджейчак І.А., Федюк Є.М. та ін. Практикум з обчислювальної математики. Основні числові методи. —Львів, 2001, ч.1, ч.2.
 2. Глинський Я.М., Анохін В.Є., Ряжська В.А. Бейсик. Львів, 2008.
 3. Бахвалов Н.С., Житков Н.П., Кобельков Г.М. Численные методы. —М.: Наука, 1987.
 4. Каленюк П.І., Бакалець В.А. та ін. Вступ до числових методів. —Львів, 2000.
 5. Самарський А.А., Гулин А.В. Численные методы. —М.: Наука, 1989.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (30%): лабораторні, розрахункові роботи, усне опитування;
 • Підсумковий контроль (70 %, залік): тестування.
Мова навчання: 
українська