Низькотемпературні технології в галузі

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2), аудиторні години — 32 (лекції — 16, практичні заняття — 16).
Лектори: 
к. т. н., доцент Стефанович Тетяна Олександрівна
Результати навчання: 
 • Знати фізичні основи виробництва штучного холоду, перспективні напрями розвитку низькотемпературних технологій.
 • Вміти розраховувати площі камер виробничих холодильників і вибирати оптимальні режими зберігання харчової продукції, визначати теплопритоки і вибирати обладнання для холодильних установок.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
Пререквізити:
 • Основи теплотехніки;
 • Загальна технологія харчових виробництв;
 • Процеси та апарати харчових виробництв;
 • Матеріали харчових виробництв.
Зміст навчального модуля: 
Методи отримання низьких температур і їх застосування в галузі. Компресорні і абсорбційні холодильні установки. Магнітні холодильні установки. Вихрові труби. Апарати і технологічні лінїї для отримання заморожених і охолоджених харчових продуктів. Промислові холодильники і холодильні склади. Типи холодильників і вимоги до їх планування. Технологічні режими камер. Способи захисту грунту від промерзання. Типові деталі будівельних ізоляційних конструкцій. Розрахунок ізоляції. Теплопритоки через огорожі. Теплопритоки від вантажів. Теплопритоки під час вентилювання. Експлуатаційні теплопритоки. Теплопритоки від фруктів в процесі дихання. Визначення навантаження на обладнання і компресор. Способи охолодження. Схеми холодильних установок. Побудова холодильного циклу. Вибір і розрахунок холодильного обладнання.
Рекомендована література: 
 1. Тітлов О. С. Холодильне обладнання підприємств харчової промисловості : навчальний посібник / О. С. Тітлов, С. Ф. Горикін. — Львів: Новий Світ, 2011. — 286 с. — ISBN 978-966-418-167-6.
 2. Цуранов О. А. Холодильная техника и технология: учебник / О. А. Цуранов, А. Г. Крысин. — СПб: Лидер, 2004. — 448 с. — ISBN 5-94723-965-5.
 3. Бараненко А. В. Холодильные машины: учебник / А. В. Бараненко, Н. Н. Бухарин, В. И. Пекарев, Л. С. Тимофеевский. — СПб: Политехника, 1997. — 992 с. — ISBN 5-7325-0372-2.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Індивідуальні завдання і усне опитування (50 %).
 • Залікова контрольна робота (50 %).
Мова навчання: 
українська