Новітні автомобільні системи та прогнозування розвитку галузі

Код модуля: 
ЕРАТ_ХХХХ_ С10
Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість годин — 105 (кредитів ЄКТС — 3); аудиторні години — 48 (лекції — 32, практичні заняття — 16).
Лектори: 
д. т. н., професор Гудз Густав Стефанович
Результати навчання: 
  • Знати принципи наукового підходу до оцінки властивостей автомобіля та його функціональних систем; критерії оцінювання технічного рівня перспективних авто-мобілів; сучасні напрямки розвитку конструкції автомобілів, їх агрегатів і систем.
  • Вміти оцінювати технічні характеристики існуючих та перспективних автомобілів; прогнозувати реальну перспективу впровадження у серійне виробництво нових автомобільних систем, конструкційних та експлуатаційних матеріалів.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Попередні — Конструкція автомобілів; Автомобільні двигуни; Електричне та електронне обладнання автомобілів; Експлуатаційна ефективність автомобіля.
  • Супутні — Виробничі системи на автомобільному транспорті.
Зміст навчального модуля: 
Новітні автомобільні системи, що відповідають сучасним і перспективним вимогам безпеки руху, паливної ощадливості, застосування альтернативних видів пального та джерел енергії, впровадження новітніх конструкційних матеріалів.
Рекомендована література: 
  1. Автомобильный справочник. Перевод с англ. Первое русское изд. — М.: ЗАО КЖИ «За рулём», 2002. — 896 с.
  2. Емельянов В. Е., Крылов И. Ф. Автомобильный бензин и другие виды топлива: свойства, ассортимент, применение. — М.: Астрель, АСТ: Профиздат, 2005. — 207 с.
  3. Бажинов О. В. та ін. Гібридні автомобілі. — Харків: Крок, 2008. — 327 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Залік — поточний контроль (30 %), в т. ч. практичні заняття (10 %); захист контрольної роботи (20 %), контрольний захід (70 %).
Мова навчання: 
українська