Нормування і прогнозування емісій промислових забруднень

Код модуля: 
ЕЗП
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
120 год., лекції — 32 год., лабораторні заняття — 32 год., 4 кредити ECTS.
Лектори: 
к.т.н., ст. викл. Люта О.В.
Результати навчання: 
формування у майбутніх фахівців знань із основ наукового прогнозування рівня забруднення довкілля газовими викидами в атмосферу і скидами стічних вод у річки та водойми та вироблення навичок розрахунків гранично-допустимих викидів підприємств у атмосферу і гранично-допустимих скидів у річки та водойми.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • метеорологія та кліматологія;
 • екологія людини;
 • ґрунтознавство;
 • гідрологія;
 • оцінка екологічного ризику;
 • техноекологія;
 • нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище;
 • інженерна екологія;
 • основи промислової екології.
Зміст навчального модуля: 
Загальна характеристика методів наукового екологічного прогнозування. Елементи теорії процесів переносу і розсіювання забруднень в атмосфері і у водному середовищі. Статистичні моделі розсіювання з точкових джерел. Теорія конвективно-дифузійного розсіювання забруднень. Вплив стану атмосфери на розсіювання газових викидів з високих джерел. Емпірична методика розрахунку ефективності розсіювання газових викидів у атмосферу ОНД-86. Теоретичні основи розсіювання забруднень і самоочищення водного середовища. Нормування забрудненості ґрунтів, типи ГДК.
Рекомендована література: 
 1. М. Е. Берлянд Прогноз и регулирование загрязнения атмосферы. — Л.: Гидрометеоиздат, 1985. — 272с.
 2. Допустимые выбросы радиоактивных и химических веществ в атмосферу / Бондарев И.Н. и др. — М.: Энергоатомиздат, 1985. — 216с.
 3. Крышев И.И., Сазыкина Т.Г. Имитационные модели динамики экосистем в условиях антропогенного воздествия ТЭС и АЭС. — М.: Энергоатомиздат, 1992. — 176с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • поточний контроль — 40 балів; контрольний захід — 60 балів.
 • Поточний контроль: лабораторні заняття — 30 балів, індивідуальна контрольна робота — 10 балів.
 • Підсумковий контроль: диференційований залік.
Мова навчання: 
українська