Нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище

Код модуля: 
ЕОНС_6037_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Четвертий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 105; аудиторні години — 48; в т.ч. лекції — 32 год., лабораторні заняття — 16 год.; кількість кредитів ЄКТС — 3,5
Лектори: 
доц. Ятчишин Ю.Й.
Результати навчання: 
Володіти правовою базою нормування в галузі охорони навколишнього природного середовища. Готувати початкові дані для розрахунку розсіювання забруднюючих речовин, визначати зону впливу джерела та підприємства, розраховувати і проектувати санітарно-захисну зону підприємства
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
загальна екологія (та неоекологія), екологічна безпека, оцінка екологічного ризику
Зміст навчального модуля: 
Теоретичні основи нормування антропогенного навантаження на природне середовище. Екологічні нормативи антропогенного навантаження на природне середовище. Нормування якості природних сфер. Нормування впливу техногенних об'єктів на природне середовище. Нормування екологічної безпеки. Нормування зборів і плати за викиди, скиди забруднюючих речовин та розміщення відходів.
Рекомендована література: 
  1. Тарасова В.В., Малиновський А.С., Рибак М.Ф. Екологічна стандартизація і нормування антропогенного навантаження на природне середовище/заг.ред. професора В.В. Тарасової. Навч. Посібник. — К.: Центр учбової літератури, 2007 — 276 с.
  2. Войцицький А.П. Нормування антропогенного навантаження на природне середовище. Конспект лекцій, — Житомир: ДАУ, 2005. — 132 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Поточний контроль (30 %) — звіти з лабораторних робіт, РГР, усне опитування Підсумковий контроль (70%) — екзамен
Мова навчання: 
українська