Нормативно-правове забезпечення діяльності фахівців з фотограмметрії

Код модуля: 
ФГІ_6010_С02
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Тривалість навчання становить 16 тижнів. Всього аудиторних — 48 год., лекційні заняття — 16 год., практичні (семінарські) заняття — 32 год. Самостійна робота — 42 год.
Лектори: 
ст. викл. Процик М.Т.
Результати навчання: 
знати:
 • вимоги нормативно-правових актів у сфері регулювання топографо-геодезичних, фотограмметричних та картографічних робіт;
 • організацію фотограмметричних та картографічних робіт, види та умови їх виконання;
 • порядок здійснення державного контролю, державний облік та відповідальність за порушення законодавства в сфері топографо-геодезичної діяльності;
 • законодавство в сфері ліцензування робіт, аналіз картографічних і фотограмметричних матеріалів, що становлять державну таємницю.
вміти:
 • використовувати набуті знання, що базуються на вимогах чинних нормативних актів, під час вивчення професійно-орієнтованих дисциплін та практичного виконання фотограмметричних та картографічних робіт.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Земельне право: Повний курс.
 • Основи землевпорядкування і кадастру: Повний курс.
 • Підприємство та менеджмент: Повний курс.
 • Техніко-економічне та організаційне обґрунтування фотограмметричних робіт: Повний курс.
Зміст навчального модуля: 
Загальні положення і зміст основних нормативно-правових актів України в сфері топографо-геодезичної діяльності. Законодавство України про топографо-геодезичну, фотограмметричну і картографічну діяльність. Державне управління в галузі топографо-геодезичної і картографічної діяльності. Види і умови здійснення топографо-геодезичної, фотограмметричної та картографічної діяльності. Ліцензування та державний нагляд топографо-геодезичної діяльності. Особливості підприємства в сфері топографо-геодезичної діяльності. Галузі, види, джерела інформації, картографо-фотограмметричні матеріали та режим доступу до них. Аналіз нормативно-правових актів Президента України в сфері топографо-геодезичної діяльності. Аналіз нормативно-правових актів Верховної Ради України в сфері топографо-геодезичної діяльності. Аналіз нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України в сфері топографо-геодезичної діяльності. Аналіз нормативно-правових документів Укргеодезкартографії та інших відомств в сфері топографо-геодезичної діяльності.
Рекомендована література: 
 1. Конституція України.
 2. Топографо-геодезична та картографічна діяльність (законодавча та картографічна діяльність). В 2-х частинах. ч.1. — Вінниця: Антекс, 2000. — 408 с., ч.2. — Вінниця: Антекс, 2002. — 656 с.
 3. Перович Л.М., Волосецький Б.І. Основи кадастру. Навч. посіб. — Львів, 2000.
 4. Третяк А.М. Управління земельними ресурсами та раєстрація землі в Україні. «Преса України», — К., 1998.
 5. Третяк А.М. Земельний кадастр 21 століття. — К., 1999.
 6. Земельний кодекс України // — ВВР, 2001, № 25 — с.354.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні (семінарські) заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Семестровий контроль проводиться у формі диференційованого заліку.
 • Максимальна сумарна оцінка — 100 балів.
Мова навчання: 
українська