Нормативна база в галузі водопостачання та водовідведення

Тип модуля: 
вибірковий
Семестр: 
Другий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 60 год., лекції — 16 год., лабораторні заняття — 16 год., 2 кредити ECTS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Гвоздецький О. Г.
Результати навчання: 
Засвоїти головні складові раціонального використання водних ресурсів: механізм зборів за забруднення довкілля та спеціальне використання водних ресурсів; механізм відшкодування збитків, заподіяних внаслідок порушення законодавства в галузі водопостачання та водовідведення.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • «Основи екології»,
  • «Безпека життєдіяльності»,
  • «Водні ресурси, їх використання та охорона».
Зміст навчального модуля: 
Вступ. Структура курсу. Основні поняття. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища".Водний кодекс України. Державний моніторинг вод. Встановлення нормативів збору за забруднення довкілля і стягнення цього збору.Інструкція про порядок обчислення та сплати збору за забруднення довкілля. Правила приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації міст та селищ України. Порядок здійснення перевірок суб’єктів, що використовують водні ресурси або виконують господарську діяльність у межах водоохоронних зон.
Рекомендована література: 
  1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року.
  2. Про охорону навколишнього природного середовища. Закон України від 25 червня 1991 року № 1264-ХІІ.
  3. Водний кодекс України.
  4. Левківський С. С., Падун М. М. «Раціональне використання і охорона водних ресурсів». — К.: Либідь, 2006. — 280 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль — 50 балів, контрольний захід (контрольна робота) — 50 балів.
  • Підсумковий контроль — залік.
Мова навчання: 
українська, російська