Нормативна база в галузі будівництва, водного господарства та охорони природи

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість - 90 год., лекції – 16 год., лабораторні заняття – 16 год., 3 кредити ECTS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Гвоздецький О. Г.
Результати навчання: 
Вивчити перелік та зміст нормативних документів для будівництва, що діють в Україні, а саме: каталог будівельних нормативних документів; документообіг Мінрегіонбуду; нормативні документи з комунального господарства; документи будівельної промисловості; нормативи за типом документу; останні надходження; популярні; нормативні документи водного господарства; екологічне право.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • «Основи екології»,
  • «Основи природоохоронного будівництва»,
  • «Водні ресурси, їх використання та охорона».
Зміст навчального модуля: 
Вступ. Структура курсу. Основні поняття. Нормативне забезпечення будівництва. Технічне нормування в будівництві. Система стандартизації та нормування в будівництві. Порядок розробки, вимоги до НД, експертиза НД. Склад, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва ДБН А.2.2-3-2004. Класифікатор СНиП. Каталог нормативних документів у галузі будівництва і промисловості будівельних матеріалів. Перелік основних нормативних документів в галузі водного господарства. Водний кодекс України. Державний моніторинг вод.
Галузева система нормативних документів з водного господарства, меліорації земель та сільськогосподарського водопостачання.Історія становлення і найхарактерніші ознаки природоохоронного законодавства і права в Україні. Екологічне право України. Закон України "Про охорону навколишнього природного середовища".Встановлення нормативів збору за забруднення довкілля і стягнення цього збору. Інструкція про порядок обчислення та сплати збору за забруднення довкілля. Правила приймання стічних вод підприємств у комунальні та відомчі системи каналізації міст та селищ України. Порядок здійснення перевірок суб’єктів, що використовують водні ресурси або виконують господарську діяльність у межах водоохоронних зон.
Рекомендована література: 
  1. Конституція України. Прийнята на п’ятій сесії Верховної Ради України 28 червня 1996 року.
  2. Про охорону навколишнього природного середовища. Закон України від 25 червня 1991 року № 1264 — ХІІ.
  3. Водний кодекс України.
  4. Левківський С. С., Падун М. М. «Раціональне використання і охорона водних ресурсів». — К.: Либідь, 2006. — 280 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль — 50 балів, контрольний захід (контрольна робота) — 50 балів.
  • Підсумковий контроль — залік.
Мова навчання: 
українська, російська