Нейронні мережі в системах захисту

Код модуля: 
БІТ_6018_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Восьмий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 60 (кредитів ЄКТС — 2); аудиторні години — 32 (лекції — 16, практ. — 16)
Лектори: 
старший викладач Баран Роман Дмитрович
Результати навчання: 
 • Знати основні архітектури нейронних мереж; технології побудови нейронних систем; принципи побудови систем захисту інформації на базі нейронних мереж та генетичних алгоритмів.
 • Вміти на практиці використовувати загальні методи побудови нейронних мереж; експлуатувати системи захисту інформації, що використовують нейронні мережі.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
пререквізит:
 • Комп’ютерні мережі,
 • Теорія інформації та кодування.
кореквізити: — .
Зміст навчального модуля: 
Моделі подання завдань штучного інтелекту. Методи рішення завдань штучного інтелекту. Нейронні мережі Хопфилда й Хеммінга. Подання знань в інтелектуальних системах. Неформальні й формальні моделі. Системи машинного навчання. Персептрони. Нейронні мережі. Метод зворотного поширення помилки.
Рекомендована література: 
 1. Осовский С. Нейронные сети для обработки информации / Пер. С польського И.Д. Рудинского. — М.: Финансы и статистика, 2002. — 344 с.: ил.
 2. Девятков В.В. системы искусственного интеллекта: Учеб. Пособие для вузов. — М.: Изд —во МГУ им. Н.Э. Баумана, 2001. — 352 с.: ил.
 3. Беркинблит М.Б. Нейронные сети: Учебное пособие. — М.: МИРОС и ВЗМШ РАО, 1993. — 96 с.: ил.
 4. Хайкин, Саймон Нейронные сети: полный курс, 2-е издание.: Пер. с англ.. — М.: Издательский дом «Вильямс», 2006. — 1104 с.: ил. — Папал. Тит. Англ.
 5. Рутковская Д., Пилинский м., Рутковский Л. Нейронные сети, генетические алгоритмы и нечеткие системы: Пер. с польск. И.Д. Рудинского. — М.: Горячая линия — Телеком, 2006. — 452 с.: ил.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль (20%):усне опитування під час практичних занять
 • Підсумковий контроль (80 %, диференційований залік): тестування (60%), контрольна робота (20%)
Мова навчання: 
українська