Нетрадиційні та поновлювальні джерела енергії

Код модуля: 
ТТЕС_6030_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
загальна кількість годин — 144 ( кредитів ЄКТС — 4) аудиторні години — 64 (лекції — 48, лабор.роб. — 16)
Лектори: 
доцент, к.фіз.-мат.н. Кузик Мирон Петрович
Результати навчання: 
У результаті вивчення модуля студент повинен:
  • знати принципи дії і будову установок для утилізації сонячної енергії, вітроенергетичних агрегатів, малих гідростанцій, пристроїв для використання геотермальної енергії, біоенергетичних установок;
  • уміти підбирати обладнання та розраховувати теплові схеми по використанню поновлювальних джерел
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • пререквізити:Вища математика, Фізика, Хімія, Гідрогазодинаміка
  • кореквізити: Технічна термодинаміка, Тепломасообмін
Зміст навчального модуля: 
Види енергії , їх потенціал. Класифікація поновлювальних джерел енергії та їх характеристики. Енергетичні ресурси сонячної радіації. Активні та пасивні системи використання сонячної енергії, конструктивні особливості, розрахунок. Конструкції сонячних колекторів. Перетворення енергії Сонця в електричну. Вітрові енергетичні ресурси України. Характеристика вітрового потоку. Технологія використання вітрової енергії. Класифікація , схеми та конструкції ВЕУ. Конструкції вітрових коліс. Розрахункові співвідношення. Використання біомаси для виробництва енергії та способи переробки органічної маси. Спалювання , піроліз та газифікація твердого палива. Установки для піролізу і газифікації. Біологічний процес перероблення органічної маси. Конструкції установок для виробництва біогазу. Енергетичний потенціал малих рік України та основні принципи використання енергії води. Класифікація ГЕС. Будова гідротурбін. Розрахункові співвідношення. Тепло Землі. Установки та схеми геотермального теплопостачання. Геотермальна електроенергетика .
Рекомендована література: 
  1. Дудюк Д.Л., Мазепа С.С., Гнатишин Я.М. Нетрадиційна енергетика: основи теорії та задачі. Навчальний посібник. — Львів.: ПП
  2. «Магнолія 2006», 2008.- 188 с.
  3. Дикий М.О. Поновлювальні джерела енергії.-К.: Вища школа, 1993. — 351 с.
  4. Твайдел Дж., Уэйр А. Возобновляемые источники энергии: Пер. с англ.- М.: Энергоатомиздат, 1990. — 392 с.
Форми та методи навчання: 
лекції, лабораторні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Поточний контроль (25%): усне опитування, письмові звіти з лабораторних робіт
  • Підсумковий контроль (75%, екзамен): контрольні заходи
Мова навчання: 
українська