Нетрадиційні джерела енергії

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Перший
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 120 год., лекції — 32 год., практичні — 16 год., курсова робота — 30 год., 4 кредита ЕКТС.
Лектори: 
д. т. н., доцент Желих В. М.
Результати навчання: 
В результаті вивчення дисципліни, фахівець повинен знати: основні теоретичні і практичні питання, пов’язані з розробкою систем ТГВ, з точки зору використання вторинних енергоресурсів та нетрадиційних джерел енергії, як в стадії проектування так і під час експлуатації існуючих систем ТГВ.
Підготовлений фахівець повинен вміти: застосовувати отримані знання при вирішені практичних задача, щодо використання використання вторинних енергоресурсів та нетрадиційних джерел енергії, як в стадії проектування так і під час експлуатації існуючих систем ТГВ.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
аудиторне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Будівельна теплофізика,
  • Термодинаміка,
  • Тепломасообмін.
Зміст навчального модуля: 
Збереження енергії. Системи теплопостачання. Використання конденсату. Групові енергетичні системи. Пасивні системи використання сонячної енергії. Системи активного використання сонячної енергії. Приготування гарячої води за допомогою сонячної енергії. Утилізація сонячної енергії в СКП. Основні положення. Холодильні машини з використанням сонячної радіації. Акумулювання тепла і холоду. Напрямки розвитку сонячних СКП за кордоном. Енергія води. Використання енергії морського припливу і відпливу. Енергія вітру. Основні принципи анаернобної ферментації з утворенням метану. Стадії ферементації. Деякі фактори, що впливають на метаноутворення. Пілотні установки для виробництва метану. Потенційні можливості пілотних установок. Класифікація, принципові схеми, конструктивні особливості. Промислові біогазові установки. Обмеження забруднення довкілля. Схеми технологічного процесу. Системи зберігання метану.
Рекомендована література: 
Девис А., Шуберт Р. Альтернативные природные источники энергии в строительном проектировании / Пер. с англ. А. С. Гусева; Под. ред. Э. В. Сарнацкого М.: Стройиздат, 1983 — 190 с., ил. Андерсон Б. Солнечная энергия: (Основы строительного проектирования) / Пер. с англ. А. Р. Анисимова; Под. ред. Ю. Н. Малевского. — М.: Стройиздат. 1982 — 375 с., ил Утилизация низкопотенциальных тепловых вторичных энергоресурсов на химических предприятиях / .Г. Нейман, С. Д. Чураков и др. — М.: Химия, 1987 (Экономия топлива и электроэнергии) — с. 240. Карпис Е. Е. Энергосбережение в системах кондиционирования воздуха. — 2-е изд. перераб. и доп. — М.: Стройиздат, 1987. — 268 с., ил. — (Экономия топлива и электроэнергии). Протасевич А. М. Использование вторичных энергетических ресурсов. Учебн. пособие по дтсциплине ВЭР. Минск.: БПИ, 1991 — III c.
Форми та методи навчання: 
лекції, практичні заняття, самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
  • Семестровий контроль поводиться у формі письмового екзамену.
  • Максимальна сумарна оцінка за модуль — 100 балів.
  • Складається з поточного контролю — 50 балів та контрольного заходу — 50 балів.