Навчально-технологічна практика

Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Загальна кількість — 90 год., 3 кредити ECTS.
Лектори: 
к. т. н., доцент Попадюк І. Ю.
Результати навчання: 
Формування у майбутніх фахівців професійних практичних знань, вмінь і навичок, необхідних для виробничо-технологічної діяльності в галузі гідротехніки; закріплення й поглиблення теоретичних знань, набутих при вивченні спеціальних дисциплін, застосування їх до розв’язання практичних проблем на виробництві.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
 • Геологія та гідрогеологія,
 • Інженерна геодезія,
 • Гідротехнічні споруди,
 • Гідротранспорт,
 • Бурова справа,
 • Водопровідні мережі та споруди,
 • Мала гідроенергетика,
 • Насосні станції,
 • Водовідвідні мережі та споруди,
 • Водопропускні споруди,
 • Рибогосподарські споруди,
 • Споруди та обладнання дощового водовідведення.
Зміст навчального модуля: 
Оформлення й отримання перепусток на підприємство. Вивчення правил техніки безпеки та охорони праці на підприємстві, здача заліку з техніки безпеки. Проведення навчальних занять і екскурсій. Виконання індивідуальних завдань. Участь у виконанні виробничих завдань на робочих місцях. Оформлення щоденника практики і звіту з практики.
Рекомендована література: 
 1. Кравченко В. С. Водопостачання та каналізація: Підручник. — К.: Кондор, 2003. — 288 с.
 2. Орлов В. О., Тугай Я. А., Орлова А. М. Водопостачання та водовідведення: підручник / Орлов В. О., Тугай Я. А., Орлова А. М. — К.: Знання, 2011. — 359 с.
 3. Дмітрієв А. Ф., Хлапук М. М., Шумінський В. Д. і ін. Гідротехнічні споруди. — Рівне, 1999. — 328 с.
 4. Субботин А. С. Основы гидротехники. — Л.: Гидрометеоиздат, 1983. — 318 с.
 5. Про охорону навколишнього природного середовища: Закон України № 1264-ХІІ від 25 червня 1991 р.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль — 30 балів; контрольний захід — 70 балів.
 • Поточний контроль: самостійна робота — 30 балів.
 • Контрольний захід: захист звіту з навчально-технологічна практики — 70 балів.
 • Підсумковий контроль: диференційований залік.
Мова навчання: 
українська