Навчальна практика з космічної геодезії, астрономії та гравіметрії

Код модуля: 
ВГА_6009_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Сьомий
Обсяг модуля: 
Тривалість вивчення змістового модуля становить 2 тижні.
Лектори: 
  • професор, д. т. н. Савчук С. Г.,
  • доцент, к. т. н. Денисов О. М.,
  • професор ,д. т. н. Двуліт П. Д.
Результати навчання: 
Ознайомлення з організацією супутникових спостережень для потреб геодезії, отримання практичних навичок з проведення астрономічних спостережень та їх обробки і виконання гравіметричних визначень. Знати будову і правила експлуатації приладів для супутникових спостережень; методику визначення координат пунктів за допомогою GPS технологій; способи ведення супутникових спостережень.
  • Вміти готувати прилади до супутникових спостережень, складати і користуватися робочими ефемеридами та планувати супутникові спостереження на окремому пункті і в мережі, вести супутникові спостереження, користуватися пакетами прикладних програм для обробки супутникових спостережень, проводити пошук необхідної інформації із космічної геодезії через ІNТЕRNЕТ.
  • Отримати навики планування сесій супутникових спостережень, математичної обробки виконаних спостережень, проведення наукового експерименту.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Супутникова геодезія: глобальна навігаційна система GPS;
  • Основи вищої геодезії: системи координат.
Зміст навчального модуля: 
Планування GPS-спостережень програмою TGO або LGO, програмування місій GPS-спостережень у приймачі, визначення координат пункту методом окремої точки, спостереження методами статичним і Stop&Go, визначення координат точок методом Stop&Go в реальному часі, розв’язання інженерних задач за спостереженнями GPS, обробка GPS спостережень. Дослідження теодоліта ОТ-02, визначення поправки хронометра, вибір ефемерид Полярної, наближені визначення широти пункту та азимута земного предмета за спостереженнями Полярної, наближене сумісне визначення широти, поправки хронометра та азимута за спостереженнями Сонця, обробка спостережень.
Рекомендована література: 
  1. Гофманн-Велленгоф Б., Ліхтенеггер Г., Коллинз Д. Глобальна система визначення місцеположення (GPS): теорія і практика. — К.: Наукова думка, 1996. — 367 с.
  2. Інструкція до GPS приладів.
  3. Інструкція до программного забезпечення GPS.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Контролем практики являється диференційований залік.
Мова навчання: 
українська