Навчальна практика з GPS технологій

Код модуля: 
ВГА_6010_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
Шостий
Обсяг модуля: 
Тривалість вивчення змістового модуля становить 1 тиждень.
Лектори: 
  • професор, д. т. н., Третяк К. Р.,
  • ст. викладач, к. т. н. Демус Р. Т.
Результати навчання: 
Ознайомлення з організацією супутникових спостережень для потреб геодезії, отримання практичних навичок роботи з GPS приймачами, закріплення і поглиблення знань з теоретичних дисциплін, залучення студентів до наукової роботи.
  • Знати будову і правила експлуатації приладів для супутникових спостережень; методику визначення координат пунктів за допомогою GPS технологій; способи ведення супутникових спостережень.
  • Вміти готувати прилади до супутникових спостережень, складати і користуватися робочими ефемеридами та планувати супутникові спостереження на окремому пункті і в мережі, вести супутникові спостереження, користуватися пакетами прикладних програм для обробки супутникових спостережень, проводити пошук необхідної інформації із космічної геодезії через ІNТЕRNЕТ.
  • Отримати навики планування сесій супутникових спостережень, математичної обробки виконаних спостережень, проведення наукового експерименту.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Необхідні обов’язкові попередні та супутні модулі: 
  • Супутникова геодезія: глобальна навігаційна система GPS;
  • Основи вищої геодезії: системи координат.
Зміст навчального модуля: 
Ознайомлення з програмою практики; розкладом робіт, місцем спостережень та їх комп’ютерної обробки; правилами поведінки, техніки безпеки, збереження та уважного поводження з GPS-приймачами і комп’ютерами; розподіл студентів на бригади, отримання GPS-приймачів. Вивчення будови GPS-приймачів, робота з контролерами. Планування GPS-спостережень за допомогою програмного пакета SКІ або Trimble Geomatics Office: прогнозування руху ШСЗ, визначення коефіцієнтів GDОР, встановлення вигідніших умов спостережень. Підготовка до спостережень відносними методами, програмування місій. GPS-спостереження мережі геодезичних пунктів одним зі статичних методів: статичним, прискореним статичним, або методом повторних вимірювань. Спостереження геодезичного ходу за методом Stop and Go. Знімання траси за кінематичним методом. Розв’язання інженерних задач з допомогою GPS: винос точки в натуру; побудова паралельної лінії, перпендикулярної лінії; розбивка кривої. Ознайомлення з програмними пакетами обробки GPS-спостережень. Робота в мережі Інтернет — ознайомлення з джерелами і змістом GPS-інформації, отримання елементів орбіт ШСЗ, їх уточнених ефемерид, координат полюса та інших даних для обробки спостережень. Обробка виконаних СРS спостережень за допомогою програмного пакета SКІ або Trimble Geomatics Office.
Рекомендована література: 
  1. Гофманн-Велленгоф Б., Ліхтенеггер Г., Коллинз Д. Глобальна система визначення місцеположення (GPS): теорія і практика. — К.: Наукова думка, 1996. — 367 с.
  2. Інструкція до GPS приладів.
  3. Інструкція до программного забезпечення GPS.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
Контролем практики являється диференційований залік.
Мова навчання: 
українська