Навчальна практика з геодезії

Код модуля: 
КГ_6016_С01
Тип модуля: 
обов’язковий
Семестр: 
П'ятий
Обсяг модуля: 
Кількість кредитів — 9. Загальна кількість годин — 270.
Лектори: 
 • д. т. н., професор Тревого І. С.,
 • к. т. н., доцент Літинський В. О.,
 • к. т. н., доцент Гарасимчук І. Ф.,
 • ст. викладач Покотило І. Я.,
 • асистент Тарнавський В. Л.
Результати навчання: 
У результаті вивчення дисципліни студент має знати:
 • методику розрахунку та викреслювання рамок карт масштабу 1:5000-1:2000;
 • перевірку та дослідження приладів, які використовують у поліґонометрії 4 кл., нівелюванні ІІІ кл., електронному тахеометричному зніманні;
 • роботи щодо закріплення пунктів поліґонометрії;
 • методику та навички роботи з приладами; та вимірювання у ходах поліґонометрії 4 кл та 1і 2 розрядів;
 • нівелірних ходах III та IV класів та електронному тахеометричному зніманні;
 • прив’язування опорних точок різними методами; створення цифрової карти.
Спосіб навчання (аудиторне, дистанційне навчання): 
самостійне
Зміст навчального модуля: 
Розрахунок геодезичних та плоских прямокутних зональних координат 1:2000–1:5000; розрахунки для побудови рамки карти масштабу 1:2000–1:5000. Перевірка та дослідження точних оптичних теодолітів, марок, центрирів; точних оптичних та електронних нівелірів, рейок. Перевірка та дослідження електронних тахеометрів. Вимірювання кутів у поліґонометрії оптичними теодолітами. Вимірювання у поліґонометрії триштативним способом електронними тахеометрами. Нівелювання ІІІ кл. Прив’язування опорних точок кутовими та лінійними засічками. Електронне тахеометричне знімання у масштабах 1:2000 або 1:5000. Строге врівноваження ходів та засічок. Створення цифрової карти за результатами електронного тахеометричного знімання.
Рекомендована література: 
 1. Островський А. Л., Мороз О. І., Тарнавський В. Л. Геодезія, частина ІІ: Підручник для вузів. Львів. НУ «Львівська політехніка». 2007. — 508 с.
 2. Дорожинський О. Л. Основи фотограмметрії. Львів. НУ «Львівська політехніка». 2003. — 214 с.
 3. Літинський В. О., Савчук С. Г. Таблиці координат Ґавсса-Крюґера, обчислення площ, довжин сторін, зближення меридіанів для широт 44–55 масштабу 1:5 000.
 4. Геодезичний енциклопедичний словник. / За заг. ред. В. О. Літинського. — Львів, Євросвіт. — 2001. — 668 с.
Форми та методи навчання: 
самостійна робота
Методи і критерії оцінювання: 
 • Поточний контроль: польові і камеральні роботи, завдання для самостійної роботи.
 • Підсумковий контроль: залік.
Мова навчання: 
українська